[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  

  

  

22 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูงปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูงปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้
22 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้
14 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมบุคลาก
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมบุคลาก
18 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง ได้มอบหมายให้ คณะครู กศนตำบล, ครูศูนย์การเรียนชุมชน ดำเนินการการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง ได้มอบหมายให้ คณะครู กศนตำบล, ครูศูนย์การเรียนชุมชน ดำเนินการการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทา
18 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง ได้มอบหมายให้ นางสุดใจ วัดกลาง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ดำเนินการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 1) โดยนิเท
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง ได้มอบหมายให้ นางสุดใจ วัดกลาง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ดำเนินการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 1) โดยนิเท
18 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอโนนสูง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีบุคลากร จำนวน 28 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการ ข่าวกิจกรรม กศน. และติดตามผลการด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอโนนสูง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีบุคลากร จำนวน 28 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการ ข่าวกิจกรรม กศน. และติดตามผลการด
12 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวสุนิษา ใกล้กลาง ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวคนารัตน์ วัดกลาง ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิ
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวสุนิษา ใกล้กลาง ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวคนารัตน์ วัดกลาง ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิ
12 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระ
12 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง นำเชื้อเห็ดมาเพราะในโรงเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองที่ได้มาติดต่อราชการ และได้นำไปบริโภคเ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง นำเชื้อเห็ดมาเพราะในโรงเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองที่ได้มาติดต่อราชการ และได้นำไปบริโภคเ
10 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ โดยมี นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง/ประธ
ันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ โดยมี นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง/ประธ
10 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหลัง กศน.อำเภอโนนสูง โดยการนำพันธ์ุพืช เช่น พริกจินดา พริกหยวก กระเพรา โหระพา มะเขือเทศ มะเขือยาว วอเตอร์เครส ผักบุ้ง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหลัง กศน.อำเภอโนนสูง โดยการนำพันธ์ุพืช เช่น พริกจินดา พริกหยวก กระเพรา โหระพา มะเขือเทศ มะเขือยาว วอเตอร์เครส ผักบุ้ง
10 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้ นางสาววารุณี ยวงกลาง ครู กศน.ตำบลโตนด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2566 ร่วมกับ ศส.ปชต.ตำบลโตนด เพื่อเชิญชวนประชาชน ในเขตพ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้ นางสาววารุณี ยวงกลาง ครู กศน.ตำบลโตนด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2566 ร่วมกับ ศส.ปชต.ตำบลโตนด เพื่อเชิญชวนประชาชน ในเขตพ
20 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นางวิไลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง สรงน้ำพระพุทธรูปประจำ กศน.อำเภอโนนสูง และบุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง รดน้ำขอพรจาก นางวิไลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง เพื่อความเป
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นางวิไลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง สรงน้ำพระพุทธรูปประจำ กศน.อำเภอโนนสูง และบุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง รดน้ำขอพรจาก นางวิไลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง เพื่อความเป
24 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวบุษยา ธงนำทรพย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวบุษยา ธงนำทรพย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
24 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวบุษยา ธงนำทรพย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวบุษยา ธงนำทรพย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
24 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวบุษยา ธงนำทรพย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสาวบุษยา ธงนำทรพย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
24 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสุดใจ วัดหวังกลาง
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมายให้นางสุดใจ วัดหวังกลาง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
16 / พ.ย. / 2565 : กศน.ตำบลลำมูล
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอโนนสูง มอบหมาย
นายสมวงค์ ถ้ำกลาง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศอิกายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ตำบลลำมูล จำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ (หลักสูตรไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)
กิจกรรมการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ (หลักสูตรไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนเกษตร  ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ 0-4437-9029  โทรสาร  0-4437-9029  nonsung_2025@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01