[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ประวัติ กศน.ตำบลพังเทียม 
               กศน. ตำบลพังเทียม   เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชน  รวมถึงการใช้สถานที่สำหรับเปิดโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน    และเป็นแหล่งให้บริการคนในชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเยาวชน     โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในชีวิต     ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้บนวิถีประชาธิปไตย มุ่งสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน   

กศน. ตำบลพังเทียม  เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพังเทียมตั้งอยู่ที่บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ  ๒๕๔๔  เดิมเป็นอาคารการแสดงของลิเกเก่าที่ถูกทิ้งร้างไว้   นายเกษม  บาตรโพธิ์   ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพระทองคำ  ในขณะนั้นได้นำบุคลากรครู อาสาสมัคร ครูศูนย์การเรียนชุมชนลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การเรียนชุมชน จึงได้ขอความอนุเคราะห์  ท่านพระครูไพศาล สุทธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดชายพะเนา  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้เป็นศูนย์เรียนเรียนชุมชนประจำตำบลพังเทียม   เมื่อปี  พ.ศ  ๒๕๔๘  นายปัญญา   ผลทิพย์   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระทองคำ   ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นทั้งสื่อการเรียนการสอน  วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน  นางพิมพ์สุดา  สุราวุธ   ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชน  นักศึกษาในตำบลพังเทียม  ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นอาคารเอกเทศที่มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดี่ยวอยู่ในบริเวณวัดชายพะเนา   บ้านชายพะเนา  ตำบลพังเทียม ซึ่งห่างจากถนนสายหลักประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร 

ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพังเทียม   ได้ถูกยกสถานะให้เป็น  กศน.ตำบลพังเทียม  และยังคงคำว่าศูนย์การเรียนชุมชนไว้ และตำแหน่ง   ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนได้เปลี่ยนมาเป็น  หัวหน้า กศน.ตำบล  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  ในกศน.ตำบลพังเทียมได้ดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนในชุมชน

 


        เข้าชม : 1090
 

นายวิรวิทย์ ครอบบัวบาน
ding.win9@gmail.com
089-0019795

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin