[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
กศน.ตำบลโคกกระชาย
 

จำนวนหมู่บ้าน

 
มีจำนวนทั้งสิ้น .......24................ หมู่บ้าน
ประกอบไปด้วย

บัญชีรายชื่อหมู่บ้านภายในตำบลโคกกระชาย
มีครัวเรือนทั้งสิ้น    ๔,๐๑๓     ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ๑๑,๒๖๕    คน
 แยกเป็นชาย ๕,๖๐๙ คน  หญิง   ๕,๖๕๖ คน มีจำนวน ๒๔หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ ชื่อหมู่บ้าน บ้านโคกกระชาย ประชากรทั้งหมด  ๕๑๓ คน ชาย ๒๖๐ คน หญิง ๒๕๓ คน
หมู่ที่ ๒ ชื่อหมู่บ้าน บ้านโนนกุ่ม    ประชากรทั้งหมด ๓๙๙   คน ชาย ๑๙๖ คน หญิง ๒๐๓ คน          
หมู่ที่ ๓ ชื่อหมู่บ้านบ้านโนนระเวียง ประชากรทั้งหมด ๖๘๙ คน ชาย  ๓๔๐ คน หญิง ๓๔๙ คน  
หมู่ที่ ๔ ชื่อหมู่บ้านบ้านมะค่า        ประชากรทั้งหมด ๓๔๔ คน   ชาย ๑๖๖ คน หญิง ๑๖๘ คน         
หมู่ที่ ๕ ชื่อหมู่บ้าน บ้านมาบกราด   ประชากรทั้งหมด ๗๔๑ คน ชาย ๓๖๖ คน หญิง ๓๗๕ คน      
หมู่ที่ ๖ ชื่อหมู่บ้านบ้านตะกุดใหญ่    ประชากรทั้งหมด ๔๓๒   คน ชาย ๑๙๖ คน หญิง ๒๒๗ คน 
หมู่ที่ ๗ ชื่อหมู่บ้านบ้านโคกใบบัว ประชากรทั้งหมด ๕๘๒   คน ชาย ๒๘๔ คน หญิง ๒๙๘ คน   
หมู่ที่ ๘ ชื่อหมู่บ้านบ้านหนองโบสถ์ ประชากรทั้งหมด ๕๗๓ คน ชาย ๒๙๒ คน หญิง ๒๘๑ คน
หมู่ที่ ๙ ชื่อหมู่บ้านบ้านหนองสาระเสร็จ ประชากรทั้งหมด ๔๓๑ คน ชาย ๒๑๐ คนหญิง ๒๒๑ คน
หมู่ที่ ๑๐ ชื่อหมู่บ้านบ้านทุ่งตะเคียน   ประชากรทั้งหมด ๑๒๗ คน ชาย ๖๗ คน หญิง ๖๐ คน    
หมู่ที่ ๑๑ ชื่อหมู่บ้านบ้านซับเจริญ ประชากรทั้งหมด ๑๖๐ คน ชาย ๙๒ คน หญิง   ๖๘ คน         
หมู่ที่ ๑๒ ชื่อหมู่บ้าน บ้านเนินเสมา ประชากรทั้งหมด ๔๕๔ คน ชาย ๒๓๕ คน หญิง ๒๑๙ คน          
หมู่ที่ ๑๓ ชื่อหมู่บ้านบ้านโนนกุ่ม    ประชากรทั้งหมด ๕๓๓ คน ชาย ๒๕๗ คน หญิง ๒๗๖ คน       
หมู่ที่ ๑๔ ชื่อหมู่บ้านบ้านมาบกราด   ประชากรทั้งหมด ๓๙๕   คน ชาย ๑๙๗ คน หญิง ๑๙๘ คน      
หมู่ที่ ๑๕ ชื่อหมู่บ้านบ้านใหม่ชัยมงคลประชากรทั้งหมด ๔๔๗ คน ชาย ๒๒๓ คนหญิง ๒๒๔ คน
หมู่ที่ ๑๖ ชื่อหมู่บ้านบ้านหนองโบสถ์ ประชากรทั้งหมด ๒๔๐ คน ชาย ๑๒๓ คน หญิง ๑๑๗ คน   
หมู่ที่ ๑๗ ชื่อหมู่บ้านบ้านมาบกราด   ประชากรทั้งหมด ๖๔๔ คน ชาย ๓๑๐ คน หญิง ๓๓๔ คน   
หมู่ที่ ๑๘ ชื่อหมู่บ้านบ้านหนองสาระเสร็จ ประชากรทั้งหมด ๔๑๘ คน ชาย ๒๑๐ คนหญิง ๒๐๘ คน
หมู่ที่ ๑๙ ชื่อหมู่บ้านบ้านโคกกระชาย ประชากรทั้งหมด ๕๖๗ คน ชาย ๒๘๓ คน หญิง ๒๘๔ คน
หมู่ที่ ๒๐ ชื่อหมู่บ้านบ้านหนองโบสถ์ ประชากรทั้งหมด ๖๗๗ คน ชาย ๓๓๔ คน หญิง ๓๔๓ คน  
หมู่ที่ ๒๑ ชื่อหมู่บ้านบ้านโคกใบบัว ประชากรทั้งหมด ๕๘๑ คน ชาย ๒๘๐ คน หญิง ๓๐๑ คน      
หมู่ที่ ๒๒ บ้านมาบกราดพัฒนา ประชากรทั้งหมด ๕๗๘ คน ชาย ๒๙๓ คน หญิง ๒๘๕ คน
หมู่ที่ ๒๓ บ้านมาบกราด ประชากรทั้งหมด ๔๔๙  คน ชาย ๒๓๑ คน หญิง ๒๑๘ คน   
หมู่ที่ ๒๔ บ้านใหม่หนองกระโดน ประชากรทั้งหมด ๓๒๙ คน ชาย ๑๕๙ คน หญิง๑๗๐คน          เข้าชม : 1383
 
อาจารย์พัชรพร  ชาวสวน (อ.หนึ่ง) โทรศัพท์ 087-9579344 
อาจารย์ อัจจิมา  เพียโคตร(อ.แอ๋ม) โทรศัพท์ 082-6463064
อาจารย์ดาริกา  ประกายศรี(อ.ซันนี่) โทรศัพท์ 087-9455600

กศน.ตำบลโคกกระชาย   อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail : mongkorn_1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin