[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

                     
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555  วิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาบังคับ

           พค11001  คณิตศาสตร์
           อช11001  ทักษะการประกอบอาชีพ
           ทช11002  สุขศึกษา  พลศึกษา
           สค11001   สังคมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำภาคเรียนที่ 2/2555  วิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาบังคับ
            
           พค21001  คณิตศาสตร์
           อช21002  ทักษะการประกอบอาชีพ
           ทช21002  สุขศึกษา  พลศึกษา
           สค21001   สังคมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำภาคเรียนที่ 2/2555  วิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาบังคับ
            
           พค31001  คณิตศาสตร์
           อช31002  ทักษะการประกอบอาชีพ
           ทช31002  สุขศึกษา  พลศึกษา
           สค31001   สังคมศึกษา

วิชาเลือก
ทร02006  โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร02017  Internet กับการเรียนรู้
พท33020  การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
          


เข้าชม : 986
 
อาจารย์ปรีดี  สร้างนอก (ครูปรีดี) 087-8271028
กศน.ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail preedee_2513@hotmail.com
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin