[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภาคีเครือข่าย

6.1 แหล่งเรียนรู้             ดังนี้
                6.1.1 ปรางค์กู่ ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง เทศบาลจระเข้หิน
 สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์-
                6.1.2 การปลูกดอกรัก ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง นางสง่า โจทย์กิ่ง 
สถานที่ติดต่อ นายสุรัตน์ สุรัตน์กิตติ  หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา
 โทร 089-2868549
                6.1.3 การทำขนมจีนจากแป้งหมัก หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง นางจันทร์เที่ยง   ลับกระโทก
สถานที่ติดต่อ นางจันทร์เที่ยง   ลับกระโทก  หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
                6.1.4 การเพาะเห็ดฟาง ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมาสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง นางบัวลาย   ปาจาน
สถานที่ติดต่อ นางบัวลาย   ปาจาน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์-
                6.1.5 การเพาะเห็ดฟาง ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมาสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง นางบุญเรือน คุรุกิจกำจร
สถานที่ติดต่อ นางบุญเรือน คุรุกิจกำจร หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์-
                6.1.6   การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน     ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 5 บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง   นายสันติ แสนกิ่ง
สถานที่ติดต่อ นายสันติ แสนกิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 081-2823220 
                6.1.7 การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 7 บ้านมูลบน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง    นางสายัน   ชามกระโทก
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 7 บ้านมูลบน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์-
                6.1.8  หาดจอมทอง   ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 7 ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง    องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
สถานที่ติดต่อ นายชัยรัตน์ คงนวม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 7 ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 085-3117336
                6.1.8 กลุ่มสตรีบ้านมูลบน ต.จระเข้หิน ที่ตั้งเลขที่ 107 หมู่ที่ 7 ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง    นายชัยรัตน์ คงนวม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 7 ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อ นายชัยรัตน์ คงนวม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 7 ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 085-3117336
6.1.9 การเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในกระชัง   ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 5 บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง   นายสันติ แสนกิ่ง
สถานที่ติดต่อ นายสันติ แสนกิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 081-2823220
6.1.10 .จักสาน  ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 8 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ –
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง นายสุข มอบกระโทก
สถานที่ติดต่อ นายสุข มอบกระโทก หมู่ที่ 8 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์-
6.1.11 การเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในกระชัง ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 10 บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง   นายทะไหล เลิศครบุรี
สถานที่ติดต่อ นายทะไหล เลิศครบุรี หมู่ที่ 10 บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา โทรศัพท์-
                6.1.12 การเพาะเห็ดนางฟ้า    ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มูลบน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง    นายบรรเจิด แววจะบก
สถานที่ติดต่อ นายบรรเจิด แววจะบก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มูลบน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์   088-482537
                6.1.13 การเพาะเห็ดฟาง    ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มูลบน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ / เจ้าของ /ผู้ครอบครอง    นางเรียม จิตรครบุรี
สถานที่ติดต่อ นางเรียม จิตรครบุรี หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มูลบน ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์   -
 
                 
 
               
 
6.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น         จำนวน  9     คน ดังนี้
6.2.1 นางนกแก้ว รวมครบุรี การนวดแผนไทย บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3   ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
6.2.2 นายนี ฮวบกระโทก การทำเครื่องจักรสาน บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3   ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
6.2.3 นางสมพร อุ่นกระโทก การนวดแผนโบราณ บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
6.2.4 นายสุข ฮวบกระโทก การเล่นดนตรีไทย บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 8   ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
6.2.5 นางเสนาะ   ลับกระโทก การทอเสื่อกก บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 2   ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา
6.2.6 นางเทา สร้อยกระโทก   การทำขนมจีน – น้ำยา บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1   ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
6.2.7 นางระเวียง   เหลืองสูงเนิน   การทำขนมไทย บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
6.2.8 นางสายัน ชามกระโทก   การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว บ้านมูลบน หมู่ที่ 7   ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
6.2.9 นางดารา คงนวม   การทำปลาร้า- ปลาส้ม บ้านมูลบน หมู่ที่ 7   ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี
 จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
6.3 ภาคีเครือข่าย                จำนวน    8    คน ดังนี้
                6.3.1 นายจิรวัฒน์   ดีสำโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
                6.32 นายพัฒนา เบ้าสาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครบุรี
                6.3.3 นายประสิทธิ์ จอมกระโทก    หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอครบุรี
                6.3.4 นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน   เกษตรอำเภอครบุรี
                6.3.5 นายธานี แก้วกระจ่าง   พัฒนาการอำเภอ อำเภอครบุรี
                         6.3.6 นายนิยม โล่งกระโทก   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจระเข้หิน
                         6.3.7 พระครูวิภัทธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดจระเข้หิน
                         6.3.8 นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจระเข้หิน


 เข้าชม : 1126
 
อาจารย์ปรีดี  สร้างนอก (ครูปรีดี) 087-8271028
กศน.ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
E-mail preedee_2513@hotmail.com
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin