[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


        
 

  

  

1 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.อำเภอหนองบุญมาก ทั้ง 9 ตำบลๆละ 10 คน รวมทั้งหมด 90 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพที่ดี
26 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปทั้ง 9 ตำบลๆละ 20 คน รวมทั้งหมด 180 คน วัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เบื้องต้น มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีด
26 / ก.พ. / 2564 : ข่าววิชาชีพระยะสั้น
หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ หลักสูตรช่างไม้พื้นฐาน 42 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป วิทยากรนายพยง ศรีผ่องใส โดยนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก และคณะ นิเทศ ตรวจเยี่ยมกิจกรรม พร้อมให้
26 / ก.พ. / 2564 : ข่าวห้องสมุดประชาชน
โครงการเยี่ยมยามถามข่าว อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กศน.อำเภอหนองบุญมากและห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นางสาวพจนา มงคลชาติ ครูอาสาสมัคร กศน.และนางจิร
23 / ก.พ. / 2564 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปทั้ง 9 ตำบลๆละ 6 คน รวมทั้ง 54 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
17 / ก.พ. / 2564 : ข่าววิชาชีพระยะสั้น
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.ตำบลหนองบุนนาก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ 10 ชั่วโมง หลักสูตรการเพาะปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป วิทยากร น.ส.วันทนีย์ ปุญญาภาปารณีย์ ณ บ้านหนองไทร ม.8 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
17 / ก.พ. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ประชุมแผนงาน/โครงการ
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้บุคลากรงานแผนงาน/โครงงานทำการประชุม เรื่องการวางแผน/โครงการ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหนองบุญมาก
17 / ก.พ. / 2564 : ข่าววิชาชีพระยะสั้น
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.ตำบลสารภี จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ 10 ชั่วโมง หลักสูตรการทำขนมกระหรี่ปั้บ กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป วิทยากร นางเพ็ง ขันตินัติ ณ บ้านประสงค์พัฒนา หมู่ 12 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
17 / ก.พ. / 2564 : ข่าววิชาชีพระยะสั้น
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
กศน.เภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปทั้ง 9 ตำบลๆละ 14 คน รวมทั้งหมด 126 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจา
12 / ก.พ. / 2564 : ข่าวห้องสมุดประชาชน
โครงการอ่านออก เขียนได้ ใส่ใจและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2563
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ โครงการอ่านออก เขียนได้ ใส่ใจและส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป โดยนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นางสาวศกลวรรณ เสนามาตย์ ครูผู้ช่
12 / ก.พ. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ล้วนศิริภาพ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา (ครู ข )
12 / ก.พ. / 2564 : ข่าววิชาชีพระยะสั้น
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.ตำบลสารภี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ 10 ชั่วโมง หลักสูตรการทำข้าวตัง กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป วิทยากร นางเพ็ง ขันตินันท์ โดยนางพิมพ์สุดา สุราวุธ มอบหมายให้นางสาวศกลวรรณ เสนามาตย์ ครูผู้ช่วย และคณะ นิเทศการจัดกิจกรรม ณ บ้านทุ่งหัวขวา
12 / ก.พ. / 2564 : ข่าวทั่วไป
Korat MICE City
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรม Karat MICE City Moving Forward and Collaboration พิธีลงนามความร่วมมือโคราชเมืองไมซ์ เพื่อสร้างและส่งเสริมความร่วมมือการทำงานในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ โดยนายจรัสชัย โชคเร
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าววิชาชีพระยะสั้น
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.ตำบลหนองบุนนาก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ 10 ชั่วโมง หลักสูตรการทำเจลล้างมือ วิทยากร นางศรีสมัย ทูลแก้ว โดยนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้ นางสาวศกลวรรณ เสนามาตย์ ครูผู้ช่วย พร้อมคณะออกนิเทศการจัดกิจกรร
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวห้องสมุดประชาชน
โครงการเยี่ยมถามข่าว อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กศน.อำเภอหนองบุญมากและห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ โดยนางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้ นางสาวพจนา มงคลชาติ ครูอาสาสมัคร กศน.และ นางจิรนันท์
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอหนองบุญมาก
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอหนองบุญมาก กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป 36 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยนางพิ
8 / ก.พ. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 32 แห่ง เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนัก
8 / ก.พ. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการประชุมปฏิบัติการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วิชาเลือกเสรี)
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นายสุขสรรค์ ชุดกระโทก ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วิชาเลือกเสรี) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมบุคลากร ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยมาปฏิบัติราชการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวทั่วไป
กศน.งามตา ประชาชื่นใจ
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้บุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. กศน.งามตา ประชาชื่นใจ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ กศน.อำเภอหนองบุญมากและห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก ให้สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และพร้อม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4433-0173  โทรสาร  0-4449-0027  bunmak@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01