[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


        
 

  

  

13 / พ.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
มอบของที่ระลึกเนื่องครบระยะเวลาในการฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
นางพิมพ์สุดา สุรวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก ได้ให้โอวาทนักศึกษาฝึกงาน จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องครบระยะเวลาในการฝึกงาน ครูและบุคลากรร่วมกันถ่ายภาพเพ
30 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ต้อนรับ คุณครูที่ปรึกษา จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตรวจเยี่ยม นิเทศ นักศึกษาฝึกงาน
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก ได้มอบหมายให้ นางสาวศกลวรรณ เสนามาตย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้การต้อนรับ คุณครูที่ปรึกษา จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตรวจเยี่ยม นิเทศ การปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ งานที่ได้มอบหมาย และให้กำลังใจนักศึกษาฝึ
30 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมากได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา ขุนครบุรี ครู กศน.ตำบลหนองหัวแรต เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพระราชวิทยาคมชั้น 2 ที่ว่าการอ
30 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
การตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ต ของ กศน.ตำบลและห้องสมุดประชาชน
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก ได้มอบหมายนโยบาย ครู กศน.ตำบลให้ตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ต ของ กศน.ตำบลและห้องสมุดประชาชน เพื่อให้พร้อมใช้งาน ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน สาขาโชคชัย เข้ามาตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เ
26 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
พิธีสงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วยบุคลากร ทำพิธีสงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการได้อวยพรแก่บุคลากร ณ กศน.อำเภอหนองบุญมาก
26 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน เพื่อมอบนโยบาย แผนงาน การปฏิบัติราชการ และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหนองบุญมาก
26 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้บุคลากรงานฝ่ายหลักสูตรสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน โดยนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม และผู้บริหาร
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กลุ่มศูนย์ร่มเย็น ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กศน.อำเภอหนองบุญมาก ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดย นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก ติดตามให้กำลังใจนักศึกษา และให้การต้อนรับ คณะนิเทศ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ณ สนามสอบโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวทั่วไป
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วยบุคลากร จัดพิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก กศน.อำเภอหนองบุญมาก
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ครงการ English for you ยกระดับความรู้สู่การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ English for you ยกระดับความรู้สู่การสื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.ตำบลทั้ง 9 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS)
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้บุคลากรทำการประชุมรายงานผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหนองบุญมาก
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการเยี่ยมยามถามข่าว อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้บุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมากและ กศน.ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นำสื่อสิงพิมพ์ส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย กศน.อำเภอหนองบุญมาก กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.ตำบล ทั้ง 9 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของชาติ
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ กศน.อำเภอหนองบุญมาก วัตถุประสงค์เพื่ออบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค.)
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ กศน.อำเภอหนองบุญมาก วัตถุประสงค์เพื่ออบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค.) ให้มีความพร้อมในการขยายหลักสูตร Digital Lite
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการเสริมสร้างวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเสริมสร้างวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.ตำบลทั้ง 9 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการเรียนรู้รายวิชาค
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นจิตอาสา \"เราทำดีด้วยหัวใจ\"
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นจิตอาสา \"เราทำดีด้วยหัวใจ\" กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.ตำบล ทั้ง 9 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม
10 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม
นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบุญมาก ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม เพื่อมอบนโยบาย แผนงาน การปฏิบัติราชการ และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ติดตามนักศึกษาเข้
10 / มี.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา (โคกหนองนาโมเดล)
กศน.อำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา (โคกหนองนาโมเดล) กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.ตำบลทั้ง 9 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4433-0173  โทรสาร  0-4449-0027  bunmak@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01