[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


        
 

  

ตำบลหนองไม้ไผ่
การปลูกมันน้ำหยด

อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
                        ที่อยู่
     นายสาม  พาขุนทด    เกิด 30 มกราคม 2502
    อยู่บ้านเลขที่   120   หมู่ที่ 3  ตำบลหนองไม้ไผ่     
 อำเภอหนองบุญมาก      จังหวัดนครราชสีมา   30410
การฝึกอบรม
1.อบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเกษตรหมู่บ้าน ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเกษตรหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2553
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาและกรมส่งเสริมการเกษตร ความรู้ที่ได้ ได้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาเครือข่ายเกษตรหมู่บ้าน ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน
2. การอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2554 จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 สำนักงาน ธกส จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร (สวนลุงโชค)ความรู้ที่ได้รับ ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตตนเอง
การศึกษาดูงาน
     1.ชุมชนต้นแบบบ้านหนองพะยอม ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
      2.ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส บ้านสระพระ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
      3.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกลอย ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
      4.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ่อจันทร์ที ประทุมภา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
      5.ศูนย์กสิกรรมขยะรีไซเคิล วงษ์วานิช ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
      6.สหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา


 ลงทุนติดตั้งระบบน้ำหยดเพียงไร่ละ 4,000 กว่าบาท
ผลผลิตเกินคุ้ม
         ขั้นแรกก็ต้องทำการเตรียมดินก่อน โดยการรองพื้นด้วยขี้ไก่แกลบ 30-40 กระสอบ/ไร่ ประมาณ 400 กก./ไร่ พร้อมทำการหว่านปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 จำนวน 25 กก./ไร่ จากนั้นทำการไถกลบด้วยผาล 3 และไถแปรด้วยผาล 7 เสร็จแล้วทำการวางระบบน้ำหยด โดยวางสายน้ำหยด ระยะ 150 x 40 ซม.
        สำหรับการวางระบบน้ำหยดนั้นจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายอย่าง นั่นก็คือ สายน้ำหยด, ท่อพีวีซี, หัวปลาไหล, วาล์วเปิด-ปิด, ปั๊มน้ำ และเครื่องคูโบต้า ซึ่งต้นทุนเกี่ยวกับการวางระบบน้ำหยดก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาท/ไร่ แต่ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่ กิโล หรือ 2 กิโล แต่เพิ่มขึ้นเป็นตันๆ และอายุการใช้งานของระบบน้ำหยดก็นานพอสมควร ประมาณ 3-5 ปีถึงจะเปลี่ยนสายใหม่ แต่ถ้าเป็นทุนรวมทั้งหมดต่อไร่ ถ้าคิดทั้งค่าปุ๋ย ยา ฮอร์โมน และอื่นๆ รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 6,500 บาท/ไร่
          สำหรับการเตรียมท่อนพันธุ์นั้น คุณสมศักดิ์แนะนำว่า ควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 8-12 เดือน โดยจะต้องเลือกท่อนพันธุ์ที่มีความสดและใหม่ ปราศจากโรคและแมลง ถ้าจะให้ดีก่อนปลูกควรตัดส่วนหัวและโคนทิ้งประมาณ 10-20 ซม. เหลือไว้เฉพาะช่วงกลางท่อน เพราะช่วงกลางท่อนเป็นช่วงที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด จากนั้นก็นำมาตัดเป็นท่อนๆ ละ 25 ซม. แล้วจึงนำไปปลูกลงแปลง

ให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบน้ำหยด
ประหยัดปุ๋ย ลดต้นทุนลงไปกว่าครึ่ง
นำท่อนพันธุ์ที่เตรียมไว้มาปักตั้งตรงลึกไม่เกิน 5 ซม. ได้จำนวนต้นมันสำปะหลัง 1,600 กว่าต้น/ไร่ ปลูกเสร็จทำการรดน้ำตามทันที โดยช่วงแรกนี้จะรดทุกๆ 2-3 วัน และในแต่ละครั้งจะรดนาน 2-3 ชั่วโมง และเมื่อต้นมันสำปะหลังตั้งตัวได้แล้วก็จะให้น้ำทุกๆ 7 วัน
ส่วนการใส่ปุ๋ยก็จะเน้นการให้ปุ๋ยทางน้ำเสริมในช่วงที่มันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือนแรกหลังปลูก โดยใช้สูตร 25-5-5 ผสมกับน้ำปล่อยไปตามระบบน้ำหยดเดือนละครั้ง โดยพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ปุ๋ย 1 กก.ต่อน้ำ 8 ลิตร เพื่อเป็นการช่วยบำรุงต้นและใบ จากนั้นพอมันสำปะหลังอายุ 4-5 เดือนก็จะให้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 อีกครั้ง ปริมาณ 25 กก./ไร่ และเมื่อมันสำปะหลังอายุ 6-7 เดือน เปลี่ยนมาให้สูตร 12-4-40 เพื่อบำรุงหัวและเร่งแป้ง แต่ก่อนนั้นคุณสมศักดิ์จะให้ปุ๋ยมันโดยการหว่านบริเวณโคนต้น แต่ปัจจุบันได้ให้ปุ๋ยไปทางระบบน้ำหยด ซึ่งก็ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยลงไปได้มากทีเดียว เมื่อก่อนที่ให้โดยการหว่านที่โคนต้นจะให้ในอัตรา 225 กก./พื้นที่ 5 ไร่ แต่ปัจจุบันที่ให้ตามระบบน้ำหยดก็ลดลงเหลือ 100-125 กก./พื้นที่ 5 ไร่

การเก็บเกี่ยว
         โดยปกติมันสำปะหลังทั่วๆ ไป จะสามารถปลูกได้นานปีกว่า ถึง 2 ปี จึงค่อยเก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้าสามารถปลูกได้นาน ไม่เก็บเกี่ยวเร็ว ผลผลิตที่ได้ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้น และเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุของมันสำปะหลัง โดยเลือกที่จะเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังช่วงอายุ 10-11 เดือน ทั้งนี้ก็เพราะต้องเอาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งก็จะได้ผลผลิตสูงถึง 7-9 ตัน/ไร่ จากที่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ใช้ระบบน้ำหยดนั้นผลผลิตเพียง 5-6 ตัน/ไร่ เท่านั้น แต่ถ้ายังไม่เก็บเกี่ยวในช่วงนี้ ทิ้งระยะการเก็บเกี่ยวออกไปอีกหน่อย ผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นเป็น 10-12 ตันเศษ ถ้าเก็บเกี่ยวตอนเดือนที่ 10-12เปรียบเทียบต้นทุนและผลิตผลผลิตแบบน้ำหยดกับแบบธรรมชาติ แบบน้ำหยด ต้นทุนต่อไร่ 25,686 บาท ผลผลิตต่อไร่ 7-9 ตัน รายได้ต่อไร่ 64,000 บาท หักต้นทุนแล้วเหลือกำไรต่อไร่ 38,314 บาทแบบไม่ติดระบบน้ำ ต้นทุนต่อไร่ 16,677 บาท ผลผลิตต่อไร่ 5-6 ตัน รายได้ต่อไร่ 25,000 บาท หักต้นทุนแล้วเหลือกำไรต่อไร่ 8,323 บาท


เข้าชม : 1160


ตำบลหนองไม้ไผ่ 5 อันดับล่าสุด

      การปลูกมันน้ำหยด 12 / ม.ค. / 2559


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 07:28:40
Priligy Au Sri Lanka <a href=http://cialibuy.com/#>Cialis</a> Cefixime <a href=http://cialibuy.com/#>cialis online ordering</a> Best 10 Online Pharmacies
โดย : JanKeeda    ไอพี : 5.188.84.66

ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 22:01:44
cbd cbd drops <a href="https://cbdoilwalmart.com/ ">cbd tinctures </a> cbd gummies
โดย : Heennyunionee    ไอพี : 195.154.181.60

ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 02:05:46
how to use tinder , what is tinder
<a href=http://tinderdatingsiteus.com/?>tinder login</a>
โดย : Tinder dating site    ไอพี : 190.120.229.139

ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:44:56
tinder sign up , how to use tinder
<a href=http://tinderdatingsiteus.com/?>tinder app </a>
โดย : CharlesBut    ไอพี : 178.150.222.54

ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 05:12:53
a zithromax <a href=https://zithromaxes.com/>zithromax 250mg</a> zpack and uti
โดย : zithromax for sale    ไอพี : 92.204.174.134

ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:46:29
hydroxychloroquine meaning <a href=https://hydroxychloroquinex.com/#>hydrochlorothiazide 12.5 mg</a> hydroxychloriquin
โดย : sulfasalazine    ไอพี : 92.204.174.134ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4433-0173  โทรสาร  0-4449-0027  bunmak@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01