[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

        

 

สังคมและชุมชน

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการพัฒนาทักษะและความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชน โดยใช้กลไกทางการศึกษาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ทักษะประสบการณ์ ที่ชุมชนมีอยู่ หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน วิทยากรกระบวนการ บัญชีชาวบ้าน การวิจัยชุมชน การประเมินโครงการ การเขียนแผนงานโครงการ และอื่นๆ โดยเน้น
- ส่งเสริมให้ประชาชนยากจนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และนำกระบวนการเรียนรู้ไปใช้แก้ไขในชีวิตประจำวันได้
- ส่งเสริมให้ประชาชนยากจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีความสุขความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง สามารถปรับตัว และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ประชาชนยากจนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4433-0173  โทรสาร  0-4449-0027  bunmak@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01