[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์  และทักษะอาชีพ  เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง  มีความเอื้ออาทรต่อกัน  และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

            กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี  5  ด้าน  คือ

            1.  ด้านเศรษฐกิจ          -   กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

            2.  ด้านการเมือง           -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

            3.  ด้านสังคม                -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้            

            4.  ด้านสิ่งแวดล้อม        -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

            5.  ด้านศิลปวัฒนธรรม               -   กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษา

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตรประชาชน

กิจกรรมที่รับบริการ

วันที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 


เข้าชม : 358
 
นางสาวรินทร์ดา  สิริมงคล  หัวหน้า กศน.ตำบลวังโพธิ์    อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 086-2483772   E-mail : lipta11@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin