[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ทะเบียนนักศึกษา

 
 
 
 
แบบสรุปการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2555
กศน.ตำบลวังโพธิ์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ข้อมูลการลงทะเบียนนักศึกษา 1/2555

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ประถม

15 

.ต้น

 22

 8

 30

.ปลาย

 31

27 

58 

ปวช.

 -

รวม

 62

 41

103 

 

 
 
 
 
ทก.ระดับประถมศึกษา    1-2
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                         รหัสกลุ่ม  300502       รหัสสนามสอบ.....................
                   
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช11002 พค11001 สค11001 อช11002 สค03045 อช03074
สุขศึกษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ช่องทางการ วิถีชุมชน การทำเกษตร
พลศึกษา     เข้าสู่อาชีพ   ประยุกต์
1 5311-00003-0 นายสันทัด  ยอดสิงห์ 1-3114-00059-54-8 P P P P    
2 5321-00106-1 นายจันทร์  โพธิ์นอก 3-3005-00109-59-3         P P
3 5311-00113-7

นางสาวปราณี  สิทธิ์ประเสริฐ

3-3005-00077-52-7         P P
4 5321-00115-5 นางสาวเหลือ  มณีเนตร 3-3005-00097-68-4         P P
5 5321-00116-4 นายบุญทัน  โสกุล 3-3114-00219-10-0         P P
6 5321-00117-3 นางลำทวน  พัดภูเขียว 5-3005-00017-19-9         P P
7 5321-00121-2 นายเด่น  สิทธิ์ประเสริฐ 3-3005-00080-71-4         P P
8 5321-00122-1 นายวิเชียร  นิมิตรหมื่นไวย 3-3005-00078-53-1         P P
9 5321-00126-7 นายแหวน  ปรางค์ตะโก 3-3005-77782-51-2         P P
10 5321-00132-4 นางสีนวล  เหมือดชัยภูมิ 3-2304-00052-73-6         P P
11 5321-00134-2 นายทิม  ยอสันเทียะ 3-1104-00127-74-5         P P
12 5311-00137-9 นางสาวละมัย  อากาศไชย 3-3005-00077-15-2         P P
                   
  ลงชื่อ................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน   ลงชื่อ........................................ ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม
            ( นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )               ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )
                   
ทก.ระดับประถมศึกษา  2-2
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                 กลุ่มวังโพธิ์
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                        รหัสกลุ่ม  300502         รหัสสนามสอบ....................
                   
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช11002 พค11001 สค11001 อช11002 สค03045 อช03074
สุขศึกษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ช่องทางการ วิถีชุมชน การทำเกษตร
พลศึกษา     เข้าสู่อาชีพ   ประยุกต์
13 5321-00175-3 นายอารีย์  แต่งแดน 3-3601-00588-02-8         P P
14 5421-00002-1 นางคำนึง   โพธิ์นอก 3-3005-00087-08-5         P P
15 5421-00003-0 นายกาญจน์   ศรีสุข 2-3005-00018-00-0         P P
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  ลงชื่อ................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน   ลงชื่อ........................................ ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม
            ( นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )               ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )
 
 

 
ทก.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          1-3
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์  
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                          รหัสกลุ่ม  300502          รหัสสนามสอบ................  
                           
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช21001 ทช21002 ทร21001 พค21001 สค21001 อช21002 อช03074 พต22005 สค23025 อช23037
เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา ทักษะการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ทักษะการประกอบ-อาชีพ แก้ปัญหาด้วย  กระบวนการคิดเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อ-การศึกษาต่อ วิถีชุมชน2 เกษตรเพื่ออาชีพ
1 5312-00007-9 นายอนันท์  หวังแอบกลาง 3-3005-00070-08-5   P   P P P        
2 5312-00009-7 นายสมศักดิ์  รานอก 1-3005-00001-69-9             P P P P
3 5312-00028-4 นางสาวเดือนเพ็ญ  เงินทอง 1-1299-00098-19-3             P P P P
4 5322-00019-7 นายกุมภา   การนอก 3-3005-00166-75-9             P P P P
5 5322-00170-1 นายประพันธ์   เพ็งสกุล 3-7501-00432-70-9             P P P P
6 5322-00182-2 นายสมพร   บุญกลาง 3-3010-00511-25-3             P P P P
7 5322-00183-1 นายชลอ  รานอก 3-3005-00078-82-5             P P P P
8 5322-00185-9 นายนิพน   อินทรเสนา 1-3004-00093-77-0             P P P P
9 5322-00188-6 นายเผ่า  รานอก 3-3005-00077-17-9             P P P P
10 5322-00190-7 นายอนุศิษย์  ปรางค์ตะโก 1-1403-00052-20-8             P P P P
11 5322-00191-6 นายลองเดช   ฆ้องนอก 5-6705-00023-862             P P P P
12 5322-00192-5 นายสวง  ดาวโคกสูง 3-6203-00286-901             P P P P
                           
  ลงชื่อ........................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน                         ลงชื่อ..................................... ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  
          ( นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )                                  ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )  

ทก.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          2-3
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์  
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                          รหัสกลุ่ม  300502          รหัสสนามสอบ..................  
                           
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช21001 ทช21002 ทร21001 พค21001 สค21001 อช21002 อช03074 พต22005 สค23025 อช23037
เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา ทักษะการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ทักษะการประกอบ-อาชีพ แก้ปัญหาด้วย  กระบวนการคิดเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อ-การศึกษาต่อ วิถีชุมชน2 เกษตรเพื่ออาชีพ
13 5322-00194-3 นายพรเทพ  บำรุงนา 3-3005-00076-67-9             P P P P
14 5322-00195-2 นายชิดพงษ์   เจโคกกรวด 1-3005-00067-75-4             P P P P
15 5322-00248-1 นางสมบูรณ์  ยอสันเทียะ 3-3104-00835-28-4             P P P P
16 5412-00001-8 นางสาววันดี   ตามกระโทก 5-3114-01073-18-1             P P P P
17 5412-00002-7 นายสันติ   กล่องนอก 1-3005-00049-35-7             P P P P
18 5412-00004-5 นางสาวลอองกาว   แดงเจริญ 1-4712-00195-56-1             P P P P
19 5412-00023-2 นายอนุพงษ์   เปรื่องสันเทียะ 2-3005-00017-66-6             P P P P
20 5412-00060-7 นางสมบัติ   มุ่งยอดกลาง 3-3005-00096-74-2             P P P P
21 5412-00061-6 นางทองภาส   ลีโนนอด 3-3304-00525-15-3             P P P P
22 5412-00062-5 นายอำนวยชัย   ธะนากลาง 3-4001-00695-14-1             P P P P
23 5412-00063-4 นายทนงศักดิ์   โคขามลา 3-3005-80095-50-9             P P P P
24 5412-00063-8 นางศศิกานต์   ยศยิ่ง 3-6502-00428-20-8             P P P P
                           
                      ลงชื่อ.........................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน                                          ลงชื่อ.............................................. ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  
  (นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )   ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )  

ทก.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          3-3
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์  
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                          รหัสกลุ่ม  300502          รหัสสนามสอบ.....................  
                           
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช21001 ทช21002 ทร21001 พท21001 พว21001 อช21001 อช03074 พต22005 สค23025 อช23037
เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา ทักษะการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ แก้ปัญหาด้วย  กระบวนการคิดเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อ-การศึกษาต่อ วิถีชุมชน2 เกษตรเพื่ออาชีพ
25 5412-00004-2 นายนิพนธ์   เสริมกำปัง 1-3004-00093-77-0             P P P P
26 5422-00005-1 นายเสกสรร   สุขสวรรค์ 1-3005-00068-62-9             P P P P
27 5422-00007-9 นายนันทวัฒน์   ยอสันเทียะ 1-1007-02467-06-2             P P P P
28 5512-00007-5 นายอนุวัฒน์  แก้วกุดตูม 1-3699-00386-96-1     P P P P        
29 5512-00009-3 นายนิติวัฒน์  หวังประสบกลาง 1-3005-00071-16-6 P   P P P P        
30 5512-00016-9 นางสาววรรณิษา  ประชามอญ 1-3005-00058-86-1 P   P P P P        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
               ลงชื่อ....................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน                                            ลงชื่อ........................................ ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  
  (นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )   ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )  
 
 
 
 
ทก.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          1-6
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                          รหัสกลุ่ม  300502          รหัสสนามสอบ...............................
                                               
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช31001 ทช31002 ทช31003 ทร31001 พค31001 พต31001 พท31001 พว31001 สค31001 สค31002 สค31003 อช31001 อช31002 อช31003 ทช03017 ทร33011 ทร02017 ทร03007 พต32005 พท33020
เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา ทักษะการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต/สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม ช่องทางการขยายอาชีพ ทักษะการขยายอาชีพ พัฒนาอาชีพให้มั่นคง สุขภาวะอนามัยใคครัวเรือน โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Internetกับการเรียนรู้ คลังปัญญาชุมชน ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
1 5313-00016-6 นางสาวกัญญารัตน์  เบ้าจันทึก 1-3005-00068-55-6 P   P P     P P       P                
2 5313-00017-5 นายชาญวิทย์  ชาลี 1-3005-00056-04-3   P     P       P       P     P P     P
3 5313-00039-9 นางอรทัย  แก้วครบ 3-3005-00082-66-1 P   P P     P P       P                
4 5313-00041-0 นายล้วน  ลังด่านจาก 3-3005-00095-86-0           P       P P     P P     P P  
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
            ลงชื่อ................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน          ลงชื่อ.............................................. ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  
              ( นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )                   ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )  
 
 
ทก.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          2-6
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์  
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                          รหัสกลุ่ม  300502          รหัสสนามสอบ..........................  
                         
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช21001 ทช21002 ทร21001 สค21001 อช21002 พว03011 สค33041 อช32001 อช33057
เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา ทักษะการเรียนรู้ สังคมศึกษา ทักษะการประกอบ-อาชีพ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิถีชุมชน 3 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ เกษตรสู่การพัฒนาอาชีพ
5 5313-00067-0 นางสาวสุดารัตน์  แจ้งไพร 1-3005-00064-58-5           P P P P
6 5323-00018-1 นางสาวศนิวาร  ศรีสูงเนิน 1-3005-00049-41-1           P P P P
7 5323-00019-0 นายธำรงศักดิ์  สืบนุช 1-7498-00121-44-9           P P P P
8 5323-00020-2 นายพิษณุ  วิชิต 1-3005-00044-61-4           P P P P
9 5323-00021-1 นายพงศธร  โพธิ์นอก 1-3005-00067-19-3           P P P P
10 5323-00022-0 นายศรายุทธ  โพธิ์นอก 1-3005-00059-97-2           P P P P
11 5323-00023-9 นายนัฐกาญจน์  โจกกลาง 1-3005-00064-21-6           P P P P
12 5323-00146-9 นางวนิดา  วัชระปิยะกุล 3-3099-01803-35-9           P P P P
13 5323-00147-8 นายสมศักดิ์  คิดรอบ 3-3005-00090-58-2           P P P P
14 5323-00148-7 นายสามารถ  ขุนภักดี 3-3005-00077-88-8           P P P P
15 5323-00152-6 นางสายใจ  ขอใหญ่กลาง 3-4501-00934-69-3           P P P P
16 5323-00153-5 นายรุ่งสว่าง  มูลแก้ว 3-3304-00525-15-3           P P P P
                         
                                        ลงชื่อ................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน                            ลงชื่อ.............................................. ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  
                 ( นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )   ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )  


ทก.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          3-6
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์  
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                          รหัสกลุ่ม  300502          รหัสสนามสอบ............................  
                         
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช21001 ทช21002 ทร21001 สค21001 อช21002 พว03011 สค33041 อช32001 อช33057
เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา ทักษะการเรียนรู้ สังคมศึกษา ทักษะการประกอบ-อาชีพ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิถีชุมชน 3 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ เกษตรสู่การพัฒนาอาชีพ
17 5323-00156-2 นายศุภลักษณ์  ปรางค์ตะโก 1-3005-00051-68-8           P P P P
18 5323-00161-0 นางสาวสุวรรณา  สาลิกา 1-3005-00053-89-3           P P P P
19 5323-00165-6 นายมนตรี   ปรางค์ตะโก 3-3005-00082-53-9           P P P P
20 5323-00166-5 นายสรรชัย   วำสันเทียะ 3-3005-00082-65-2           P P P P
21 5323-00169-2 นางนิตยา  สมัยกลาง 3-3005-00071-88-0           P P P P
22 5323-00205-5 นางสมพร  ทองวิไล 3-3005-00096-78-5           P P P P
23 5323-00206-4 นางเชน  โพธิ์นอก 3-3005-00093-92-1           P P P P
24 5323-00211-2 นางสาววนิดา  แต่งแดน 1-3005-00008-42-1           P P P P
25 5323-00212-1 นางสาวชุติมา  ยอสันเทียะ 1-3005-00057-12-1           P P P P
26 5413-00001-1 นางสาวศศิธร  ชินขุนทด 1-3099-00883-57-3           P P P P
27 54-13-00031-0 นายรัตทพล   โตโคกสูง 1-3305-00059-48-4           P P P P
28 5413-00054-3 นายปิยพงศ์   อ่ำน้อยวงค์ 1-1031-00274-48-0           P P P P
                         
  ลงชื่อ................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน                         ลงชื่อ.............................................. ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  
                 ( นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )   ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )  


ทก.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          4-6
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์  
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                          รหัสกลุ่ม  300502          รหัสสนามสอบ............................  
                         
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช21001 ทช21002 ทร21001 สค21001 อช21002 พว03011 สค33041 อช32001 อช33057
เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา ทักษะการเรียนรู้ สังคมศึกษา ทักษะการประกอบ-อาชีพ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิถีชุมชน 3 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ เกษตรสู่การพัฒนาอาชีพ
29 5413-00055-2 นางสาวอรชุณา   ทองสาย 1-3004-00131-10-8           P P P P
30 5413-00056-1 นางสาวเพ็ญนภา   ทวีฤทธิ์ 1-3005-00060-83-1           P P P P
31 5413-00054-0 นางสาวจุฑามาศ   เทพนอก 2-3005-00017-27-5           P P P P
32 5413-00058-9 นายวสันต์   จอมเกาะ 1-3099-00361-84-4           P P P P
33 5413-00059-8 นางสาวจิตรา   สิงห์ทอง 1-3005-00062-07-8           P P P P
34 5413-00060-0 นางสาวสุวรรณา   กว้างนอก 3-3005-00074-72-2           P P P P
35 5413-00061-9 นางสาวสายพิณ  มุ่งยอดกลาง 1-3005-00060-50-4           P P P P
36 5413-00062-8 นายเชิง   ขอใหญ่กลาง 3-3005-00096-27-1           P P P P
37 5413-00063-7 นางสาวสุพัตรา   รานอก 1-3005-00004-79-5           P P P P
38 5413-00064-6 นายทินธวัช   คงคำ 1-3005-00058-20-8           P P P P
39 5413-00065-5 นายพงษ์พัน   เยี่ยมรัมย์ 2-3111-00016-88-4           P P P P
40 5413-00066-4 นายศุภชัย   รานอก 1-3005-00056-58-2           P P P P
                         
                                        ลงชื่อ................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน                                 ลงชื่อ.............................................. ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  
                 ( นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )   ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )  

ทก.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          5-6
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์  
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                          รหัสกลุ่ม  300502          รหัสสนามสอบ............................  
                         
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช21001 ทช21002 ทร21001 สค21001 อช21002 พว03011 สค33041 อช32001 อช33057
เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา ทักษะการเรียนรู้ สังคมศึกษา ทักษะการประกอบ-อาชีพ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิถีชุมชน 3 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ เกษตรสู่การพัฒนาอาชีพ
41 5413-00082-4 นางสาวมธุรส   ศรีสูงเนิน 1-3005-00004-73-6           P P P P
42 5413-00096-3 นายสุวัฒน์   ดาลาด 1-3005-00073-70-3           P P P P
43 5413-00098-1 นายวัชรพงษ์  หวังคละกลาง 1-3004-00098-57-7           P P P P
44 5413-00099-0 นายณัฐการ   กุดแก้ว 1-3005-00070-83-6           P P P P
45 5413-00101-8 นางสาวสถิดาภรณ์  ยืดยาว 1-3005-00067-74-6           P P P P
46 5423-00011-1 นายฐิติพงษ์   พูนสวัสดิ์ 1-3005-00070-97-6           P P P P
47 5423-00012-0 นายสุพจน์   แก้วเกษ 1-3005-00068-17-3           P P P P
48 5423-00021-4 นายเผ่า  ข้อนอก 3-3005-00076-87-3           P P P P
49 5423-00053-1 นางสาวมะลิวรรณ  ศรีมะโน 3-6706-00403-53-9           P P P P
50 5513-00002-3 น.ส.สุรีย์ภรณ์  พลมาตร์ 1-3005-00068-92-1           P P P P
51 5513-00014-4 นายสมส่วน  โพธิ์นอก 1-3005-90001-02-2           P P P P
52 5513-00015-3 นายเสกสรรค์  โพธิ์นอก 1-3005-00054-02-4           P P P P
                         
                   ลงชื่อ................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน                                       ลงชื่อ.............................................. ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  
  ( นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )   ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )  
ทก.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          6-6
แบบสรุปลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ                   กลุ่มวังโพธิ์  
ภาคเรียนที  1/2555     ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน  นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน                          รหัสกลุ่ม  300502          รหัสสนามสอบ............................  
                         
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ทช21001 ทช21002 ทร21001 สค21001 อช21002 พว03011 สค33041 อช32001 อช33057
เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา ทักษะการเรียนรู้ สังคมศึกษา ทักษะการประกอบ-อาชีพ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิถีชุมชน 3 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ เกษตรสู่การพัฒนาอาชีพ
53 5513-00016-2 นายอานนท์  หวังฟังกลาง 1-3005-00069-84-6           P P P P
54 5513-00017-1 น.ส.สุนันทา  ริมหนองเรีย 1-3005-00004-50-7           P P P P
55 5513-00018-0 นายอดุลย์  คงนอก 3-3005-00106-89-6           P P P P
56 5513-00019-9 นางสาวไข่มุก  เสวิสิทิ์ 1-3005-00075-52-8           P P P P
57 5513-00020-1 นางสาวเกษร  เดชวิจารณ์ 3-3005-00095-15-1           P P P P
58 5513-00021-0 นายลักษณ์กี้  เหมือดชัยภูมิ 5-3005-00018-63-2           P P P P
                  P P P P
                  P P P P
                  P P P P
                  P P P P
                  P P P P
                  P P P P
                         
                           ลงชื่อ..........................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชน                              ลงชื่อ.............................................. ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  
    ( นางสาวเจษฎาภรณ์  คำภูเงิน )   ( นางเตือนใจ  ผ่องกุศล )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 2233
 
นางสาวรินทร์ดา  สิริมงคล  หัวหน้า กศน.ตำบลวังโพธิ์    อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 086-2483772   E-mail : lipta11@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin