[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

 

รายชื่อนักศึกษาระดับประถม

ลำดับ
ชื่อ-สกุล(นศ.)
รหัส นศ.
1
นาง
พรพิมล
ขาวอ่อน
5311000122
2
นาง
ละม่อม
เปล้ากระโทก
5321001377
3
นาย
เลิศ
เปล้ากระโทก
5321001386
4
นาง
เพน
เสงี่ยมงาม
5321001395
5
นาย
สมพงษ์
สาดสระน้อย
5321001407
6
นาง
ศรี
ตอสูงเนิน
5321001416
7
นาง
ใช้
แก้วเทพ
5321001425
8
นาย
สนั่น
แก้วเทพ
5321001434
9
นาง
ชม
ขันสำโรง
5321001443
10
นาง
ศรีไพ
ดอนกิ่ง
5321001452
11
นาย
โสลด
ดอนกิ่ง
5321001461
12
นาง
อภิญญา
ชาญสำโรง
5321001470
13
นาย
มนู
ชาญสำโรง
5321001489
14
นาง
หุ่น
เลี้ยงสำโรง
5321001498
15
นาย
ปุ่น
เพ็ชรสำโรง
5321001500
16
นาง
นกยูง
ดำกิ่ง
5321001519
17
นาง
นิยม
ดอนจังหรีด
5321001591
18
นาย
สมาน
ห่วงกระโทก
5321001603
19
นาย
แวว
กลิ่นผักแว่น
5321001612

 
 
 
 
รายชื่อนักศึกษาระดับม.ต้น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล(นศ.)
รหัส นศ.
1
นาย
กิตติศักดิ์
ชื่นเกษม
5312000509
2
เด็กชาย
ประดิษฐ์
เกษียรจังหรีด
5312000518
3
นาง
สมพร
ราชวงษา
5312000527
4
นางสาว
น้ำทิพย์
เสงี่ยมงาม
5312000536
5
นาง
สมพาน
พูนกิ่ง
5312000545
6
นาง
พัน
เจียนเกษม
5312000554
7
นาย
ประพันธ์
แซ่เต่า
5312000563
8
นาย
สมศักดิ์
พันเกษม
5312000572
9
นาย
สนอง
ชิมสำโรง
5322003664
10
นาย
นพดล
ดีนาน
5322003673
11
นาง
ติม
นามรัมย์
5322003682
12
นาง
สมัย
กลั่นพรมราช
5322003691
13
นาง
กุล
เงียบกิ่ง
5322003703
14
นาง
กลอย
ทองสำโรง
5322003712
15
นาง
สารภี
จ่าสูงเนิน
5322003721
16
นาย
สมนึก
ผลสำโรง
5322003730
17
นาง
ไสว
ชื่นชม
5322003749
18
นาง
สมคิด
พูนสำโรง
5322003758
19
นาย
เสน่ห์
ชิมสำโรง
5322003767
20
นาย
สุวรรณ์
โคกเกษม
5322003776
21
นาย
พรชัย
แซ่โง้ว
5322003785
22
นาง
สวิท
ขิมกระโทก
5322003794
23
นาย
วิรัตน์
เลี้ยงสำโรง
5322003806
24
นาย
ไกล
ดีนาน
5322003815
25
นาง
สมนึก
ดีนาน
5322003824
26
นาง
อำไพ
ชาญสำโรง
5322003833
27
นาย
วิระศักดิ์
เดิมทำรัมย์
5322003842
28
นางสาว
อัมลา
เตชะทัต
5322003851
29
นาง
บังอร
สมบัติ
5322003860
30
นาย
มานิจ
กล่ำพรมราช
5322003879
31
นาย
สมพงษ์
ชาญสำโรง
5322003897
32
นาย
คำ
ดำริสรัะน้อย
5322003990
33
นาย
สนับ
ตอสูงเนิน
5322004009
34
นาง
สมมาตย์
จวงสำโรง
5322004018
35
นาย
นิยม
หมั่นครบุรี
5322004027
36
นาย
หอมหวล
ถินผักแว่น
5322004045
37
นาง
ลัดดา
เพราะผักแว่น
5322004054
38
นาง
ทองหลอม
ปัดเกษม
5322004063
39
นาย
จักรพันธ์
พุ่มพุทรา
5322004072
40
นาย
สมพร
เอิบสำโรง
5322004081
41
นางสาว
จำปี
จามเกษม
5322004090
42
นางสาว
ลำดวน
จามเกษม
5322004102
43
นางสาว
ฉลอง
บางยิ้ม
5322004111
44
นาย
อนุรัตน์
มีสาคร
5412000249
45
นาย
สมคิด
แก้วกลม
5412001013
46
นางสาว
สาลี่
ร้องครบุรี
5412001022

 

 เข้าชม : 853
 

กศน.ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0810738026  E-mail : nfe_samrong01
@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin