[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติตำบลสำโรง

ตำบลสำโรงเป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 29,375 ไร่ หรือประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพื้นที่อำเภอปักธงชัย)    ตำบลสำโรง จัดตั้งเป็นสภาตำบลสำโรง เมื่อ ปี พ.ศ.2538 และมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540 จำนวน 3,637แห่ง และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 แล้วทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ยกฐานะ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 จนถึงปัจจุบัน


เข้าชม : 1076
 

กศน.ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0810738026  E-mail : nfe_samrong01
@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin