[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      "เมืองพระโบราณ สองสายธารมูล-มาศ"  "กู่ปราสาทบ้านบ่อ แหล่งหม้อดิน"  "ถิ่นชาใบหม่อน"  "บ่อนผ้าไหมลายสับปะรด อุโบสถไม้ล้ำค่า"  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แหล่งการเรียนรู้  "ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลประสุข (กศน.ตำบลประสุข)"
            
 

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์  และทักษะอาชีพ  เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง  มีความเอื้ออาทรต่อกัน  และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

            กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี  5  ด้าน  คือ

            1.  ด้านเศรษฐกิจ          -   กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

            2.  ด้านการเมือง           -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

            3.  ด้านสังคม                -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้            

            4.  ด้านสิ่งแวดล้อม        -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

            5.  ด้านศิลปวัฒนธรรม               -   กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 

                                        
 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
     
            เข้าชม : 705
 

กศน.ตำบลประสุข  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 063-7355122  E-mail : phiphuannok03@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin