[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      "เมืองพระโบราณ สองสายธารมูล-มาศ"  "กู่ปราสาทบ้านบ่อ แหล่งหม้อดิน"  "ถิ่นชาใบหม่อน"  "บ่อนผ้าไหมลายสับปะรด อุโบสถไม้ล้ำค่า"  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แหล่งการเรียนรู้  "ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลประสุข (กศน.ตำบลประสุข)"
            
 

แบบสรุปการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2556
กศน.ตำบลประสุข
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ระดับประถมศึกษา

ลำดับที่

 

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

1

5511-00020-0

นางสมจันทร์  ค้าปลา

2

5521-00020-7

นางเสน่ห์  ทองกลม

3

5521-00096-2

นายทัตพงศ์  ขาวสุข

4

5611-00005-2

นายบังอร   ดวงพิมาย

5

5611-00006-1

นายไพบูลย์  ศรีภูวงศ์

6

5611-00011-9

นายจุฬา  คำดี 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

1

5412-00001-3

นายศรชัย  พลสี

2

5412-00005-9

นางวารุณี  ได้พร

3

5412-00065-7

นายสมพาร  พลีดี

4

5412-00160-9

นายขจรศักดิ์  เสริมศรี 

5

5422-00066-3

นางสาวนิตยา  ผ่องสุข

6

5422-00068-1

นางสาวสุนทร  ปกสันเทียะ

7

5422-00140-4

นางสาวสุนทร  เก่งเดช

8

5422-00142-8

นายสมรส  หลงพิมาย

9

5422-00197-8

นางละเอียด  มานะการ

10

5512-00001-6

นายธีระศักดิ์  ทิพย์กระโทก

11

5512-00002-5

นายนิพนธ์  พลีดี

12

5512-00003-4

นางสาวสุภาวิณี  ทับพิมาย

13

5512-00004-3

นายปวรอิศร  บุญนอก

14

5512-00005-2

นายวสุพล  ดวงพิมาย

15

5512-00046-3

นางสาวช้อย  ขวัญสุข

16

5512-00194-7

นางสาวอำพร  ชนะค้า

17

5512-00195-6

นางสาวนรินทร์  ดีนา

18

5512-00196-5

นางสาวภารดี  ป้ายงูเหลือม

19

5512-00209-2

นายเจษฏา   เถระเวรรณ์

20

5512-00210-4

นายวีระ  จุติตรี

21

5512-00213-1

นายสมส่วน  คาบแก้ว

22

5512-00253-8

นางสาวจุฬาลักษณ์    โสรัจ

23

5522-00044-2

นายกิตติพงษ     สุขปะเสริฐ

24

5522-00045-1

นางอารีรัตนี      คำมา

25

5522-00046-0

นายโกเมนทร์    เก่งเดช

26

5522-00047-9

นายสุวรรณ์  พิมพ์เงิน

27

5522-00048-8

นางนกน้อย  กุลชรศิริ

28

5522-00049-7

นายพิทักษ์   กุลชรศิริ

29

5522-00050-9

นางอุ่น          แฝพิมาย

30

5522-00051-8

นางลำยวง  คงควร

31

5522-00053-6

นางหวล  ปลอดภัย

32

5522-00055-4

นางสาวพัชรินทร์  ขุนภูสีเขียว

33

5522-00297-8

นางสาวเพ็ญนภา  เกยโนนสูง

34

5522-00298-7

นางสาวพรพนา    อินทร์กลัด

35

5522-00299-6

นางชุม  โคลงพิมาย

36

5522-00300-5

นางสมพิศ เพ้งวึก

37

5522-00302-3

นางสาวเยิ้อม  ป้ายงูเหลือม

38

5522-00340-7

นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุพิมาย

39

5612-00017-6

นางสาวเรียม  คำเดช

40

5612-00018-5

นางสาวณัฏฐา  แก้วกะโทก

41

5612-00019-4

นายเถลิงศักดิ์  ปวงขุนทด

42

5612-00020-6

นางพวง  นิสัยค้า

43

5612-00021-5

นางสาวการะเกด  เกาว์พิมาย

44

5612-00022-4

นางอำไพ  บุญศิริ

45

5612-00023-3

นางสาวบุษบา  พิลัยวรรณ์

46

5612-00033-6

นางจรูญ  ฝ่าพิมาย

47

5612-00059-6

นายนรานุวัฒน์ ยืนยง

48

5612-00098-9

นายประสิทธ์   ชาญนอก

49

5612-00099-8

นายอนันท์    ปลิ์นกระโทก

50

5612-00124-9

นายปียะพงษ   จอดนอก

51

5612-00127-6

นางสาวหทัยรัตน์    สีคำ

52

5612-00038-8

นายอรุณ  แก้วกลาง

53

5622-00039-7

นายภานุพงศ์  ทัศนามล

54

5622-00065-0

นางสายบัว  สนนา

55

5622-00066-9

นางจันทร์เพ็ญ   เสริมวิเศษ

56

5622-00067-8

นางราตรี  ทองงาม

57

5622-00068-7

นายมานพ  จอดพิมาย

58

5622-00069-6

นายชรินทร์   แอ่นนอก

59

5622-00070-8

นายวิวัฒน์ชัย  รักษาสุข

60

5622-00071-7

นางสาวบุญนำ  ศรีสุข

61

5622-00089-2

นายธีระพร    กุฏีพันธ์

62

5622-00090-4

นางสาวปวีณา   ทำมีด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าชม : 743
 

กศน.ตำบลประสุข  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 063-7355122  E-mail : phiphuannok03@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin