[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      "เมืองพระโบราณ สองสายธารมูล-มาศ"  "กู่ปราสาทบ้านบ่อ แหล่งหม้อดิน"  "ถิ่นชาใบหม่อน"  "บ่อนผ้าไหมลายสับปะรด อุโบสถไม้ล้ำค่า"  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แหล่งการเรียนรู้  "ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลประสุข (กศน.ตำบลประสุข)"
            
 
เขตการปกครอง

 จำนวนประชากรทั้งหมดของตำบล  ทั้งหมด 12,421 คน  ชาย 6,161 คน หญิง 6,260
 
หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน บ้านประสุข   ประชากรทั้งหมด 946 คน  	ชาย  465  คน หญิง 481 คน
หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสำโรง   ประชากรทั้งหมด 785 คน	 ชาย  381  คน หญิง 404 คน

หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน บ้านละโว้    ประชากรทั้งหมด 589  คน  ชาย  309  คน หญิง 280 คน
หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์  ประชากรทั้งหมด 614 คน 	ชาย  302  คน หญิง 312 คน

หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน บ้านยายพา   ประชากรทั้งหมด 724 คน	 ชาย  358  คน หญิง 366 คน
หมู่ที่ 6 ชื่อหมู่บ้าน บ้านขุนร่ม    ประชากรทั้งหมด 611 คน  ชาย  301  คน หญิง 310 คน

หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสะแก    ประชากรทั้งหมด 398 คน  ชาย  198  คน หญิง 200 คน
หมู่ที่ 8 ชื่อหมู่บ้าน บ้านเขว้า     ประชากรทั้งหมด 817 คน  ชาย  394  คน หญิง 423 คน

หมู่ที่ 9 ชื่อหมู่บ้าน บ้านพะไล    ประชากรทั้งหมด 623 คน 	ชาย  311  คน หญิง 312 คน
หมู่ที่ 10 ชื่อหมู่บ้าน บ้านดอนลำดวน ประชากรทั้งหมด 516 คน ชาย  246  คน หญิง 270 คน

หมู่ที่ 11 ชื่อหมู่บ้าน บ้านแท่น    ประชากรทั้งหมด 621 คน  ชาย  316  คน หญิง 305 คน
หมู่ที่ 12 ชื่อหมู่บ้าน บ้านช่องแมว ประชากรทั้งหมด 666 คน 	ชาย  332  คน หญิง 334 คน

หมู่ที่ 13 ชื่อหมู่บ้าน บ้านโนนยาง ประชากรทั้งหมด 338 คน 	ชาย  169  คน หญิง 169 คน
หมู่ที่ 14 ชื่อหมู่บ้าน บ้านขามใหม่ ประชากรทั้งหมด 342 คน  ชาย  162  คน หญิง 180 คน

หมู่ที่ 15 ชื่อหมู่บ้าน บ้านกราดโนนระวียง ประชากรทั้งหมด 473 คน ชาย 238 คน หญิง 235 คน
หมู่ที่ 16 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองจอก ประชากรทั้งหมด 372 คน ชาย 181 คน หญิง 191 คน

หมู่ที่ 17 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสระบัว  ประชากรทั้งหมด 677 คน 	ชาย 338 คน หญิง 339 คน
หมู่ที่ 18 ชื่อหมู่บ้าน บ้านทะยูง   ประชากรทั้งหมด 320 คน 	ชาย 163 คน หญิง 157 คน

หมู่ที่ 19 ชื่อหมู่บ้าน บ้านประสุขชัย ประชากรทั้งหมด 612 คน 	ชาย 314 คน หญิง 298 คน
หมู่ที่ 20 ชื่อหมู่บ้าน บ้านละโว้พัฒนา ประชากรทั้งหมด 748 คน ชาย 385 คน หญิง 363 คน

หมู่ที่ 21 ชื่อหมู่บ้าน บ้านละโว้สามัคคี ประชากรทั้งหมด 629 คน ชาย 298 คน หญิง 331 คน
รายชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลประสุข


                                    
ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล
1 บ้านประสุข นายประจวบ  สงนอก
2 บ้านสำโรง นายณัฐพล  ขอสินกลาง
3 บ้าละโว้ นายสมบูรณ์  พูนแก้ว(กำนัน)
4 บ้านวัดจันทร์ นายถนอม  ซาพิมาย
5 บ้านยายพา นายสมพาร  พลีดี
6 บ้านขุนร่ม นายเสน่ห์  เรียบกลาง
7 บ้านสะแก นายสมศักดิ์  วอนทองหลาง
8 บ้านเขว้า นายอภิสิทธิ์  สุรชาติเมธิรทร์
9 บ้านพไล นายพิทักษ์  โคลงพิมาย
10 บ้านดอนลำดวน นายสันต์ชัย  จันสูงเนิน
11 บ้านแท่น นายอุดม  สุขกระชอน
12 บ้านช่องแมว นายอนันต์  พลีดี
13 บ้านโนนยาง นายโกวิทย์  เก่าพิมาย
14 บ้านขามใหม่ นายสำรวย  สนนา
15 บ้านกราดโนนระเวียง นายสมบัติ  ทองเพ็ชร
16 บ้านหนองจอก นายบุญจันทร์  พลโยธา
17 บ้านสระบัว นายประยงค์  แต้มพิมาย
18 บ้านทะยูง นายเฉลิม  เพียงการ
19 บ้านประสุขชัย นายแสวง  พิมพ์เงิน
20 บ้านละโว้พัฒนา นายจวน  นาราย
21 บ้านละโว้สามัคคี นายกิตติศักดิ์  ชอนสุข


เข้าชม : 1051
 

กศน.ตำบลประสุข  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 063-7355122  E-mail : phiphuannok03@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin