[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      "เมืองพระโบราณ สองสายธารมูล-มาศ"  "กู่ปราสาทบ้านบ่อ แหล่งหม้อดิน"  "ถิ่นชาใบหม่อน"  "บ่อนผ้าไหมลายสับปะรด อุโบสถไม้ล้ำค่า"  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แหล่งการเรียนรู้  "ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลประสุข (กศน.ตำบลประสุข)"
            
 

 

ประวัติตำบลประสุข


ตำบลประสุข เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอพิมาย ต่อมาได้แยกออกมาขึ้นกับอำเภอชุมพวงเมื่อปี พ.ศ.2500 โดยมีตำนานเล่าขานกันว่า มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านประสุข อยู่ ๆ องค์พระก็หายไป แล้วต่อมาก็ปรากฎองค์ขึ้นในวันสำคัญ เช่น วันเข้าพรรษา ชาวบ้านจึงเรียกว่า "พระฮุก" ต่อมาเลยเรียกว่า "ประสุข" และตั้งชื่อว่าเป็น "หมู่บ้านประสุข" เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 ตำบลประสุข เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอพิมาย ต่อมาได้แยกออกมาขึ้นกับอำเภอชุมพวงเมื่อปี พ.ศ.2500 โดยมีตำนานเล่าขานกันว่า มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านประสุข อยู่ ๆ องค์พระก็หายไป แล้วต่อมาก็ปรากฎองค์ขึ้นในวันสำคัญ เช่น วันเข้าพรรษา ชาวบ้านจึงเรียกว่า "พระฮุก" ต่อมาเลยเรียกว่า "ประสุข" และตั้งชื่อว่าเป็น "หมู่บ้านประสุข" เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพทางสังคม               

             ตำบลประสุข มีลักษณะทางสังคมเป็นแบบสังคมร่วมสมัย โดยนำเอาศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ประชาชนในชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย เป็นสังคมเกษตรกรรมที่สงบสุข ในชุมชนไม่มีความขัดแย้งทั้งทางศาสนาและกฏระเบียบ
 
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขมีทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย
1 ) โรงเรียนบ้านประสุข(ขยายโอกาสถึง ม.4) ตั้งอยู่ที่บ้านโนนยาง หมู่ที่ 13 ต.ประสุข อ.ชุมพวง    
2) โรงเรียนวัดโชติการาม (ขยายโอกาสถึง ม.3) ตั้งอยู่ที่บ้านเขว้า หมู่ที่ 8 ต.ประสุข อ.ชุมพวง
3) โรงเรียนบ้านดอนลำดวน ตั้งอยู่ที่บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง
4) โรงเรียนบ้านละโว้ (ขยายโอกาสถึง ม.4) ตั้งอยู่ที่บ้านละโว้ หมู่ที่ 3 ต.ประสุข อ.ชุมพวง
5) โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม ตั้งอยู่ที่บ้านขุนร่ม หมู่ที่ 6 ต.ประสุข อ.ชุมพวง    
6) โรงเรียนอาสนารามฯ ตั้งอยู่ที่บ้านแท่น หมู่ที่ 11 ต.ประสุข อ.ชุมพวง 
7) กศน.ตำบลประสุข    ตี้งอยู่ที่บ้านเข้วา  หมู่ที่ 8 ต.ประสุข อ.ชุมพวง
           
             ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /บ้านหนังสืออัฉริยะ     จำนวน 11 แห่ง
                  
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านเขว้า หมู่ที่ 8 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
    
สถาบันและองค์กรศาสนา
วัดและสำนักสงฆ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขมีจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย
            1) วัดบ้านประสุข             ตั้งอยู่บ้านประสุข หมู่ที่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
            2) วัดบ้านสำโรง             ตั้งอยู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
            3) วัดโชติการาม             ตั้งอยู่บ้านเขว้า     หมู่ที่ 8 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
            4) วัดบ้านแท่น                ตั้งอยู่บ้านแท่น    หมู่ที่ 11 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
            5) วัดบ้านละโว้                ตั้งอยู่บ้านละโว้    หมู่ที่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
            6) วัดบ้านขามขุนร่ม         ตั้งอยู่บ้านขุนร่ม    หมู่ที่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
            7) วัดบ้านวัดจันทร์           ตั้งอยู่บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
            8) สำนักสงฆ์โนนตลาดกี่  ตั้งอยู่บ้านทะยูง   หมู่ที่ 18 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
สาธารณสุข
-   สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                                    2          แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน                                 21         แห่ง

 

 เข้าชม : 1561
 

กศน.ตำบลประสุข  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 063-7355122  E-mail : phiphuannok03@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin