[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติตำบลโนนตาเถร

 

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลโนนตาเถร
ชื่อ กศน.ตำบล (ภาษาไทย)               กศน.ตำบลโนนตาเถร
ชื่อ กศน.ตำบล (ภาษาอังกฤษ)         ksn tumbonnontaten
                ประวัติ กศน.ตำบล พอสังเขป
กศน.ตำบลโนนตาเถร แต่เดิมใช้ชื่อ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนตาเถร ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนแดง ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา 75 กิโลเมตร ลักษณะอาคารเป็นเอกเทศชั้นเดียว ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เมื่อปี พ.ศ.2552 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรได้สร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ภายในพื้นที่บ้านหนองม่วง จึงได้ให้การอนุเคราะห์อาคารหลังเดิม สำหรับเป็นศูนย์การเรียนชุมชน และได้ทำการเปิด กศน.ตำบลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่    11 พฤษภาคม 2553 ใช้เป็นอาคารศูนย์ กศน.ตำบลโนนตาเถรจนถึงปัจจุบัน ได้ทำการเปิด กศน.ตำบล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  ประธานในพิธีเปิดโดย นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนแดง มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ  200  คน
 
              แผนที่และที่ตั้งของ กศน.ตำบล
                กศน.ตำบลโนนตาเถร ตั้งอยู่เลขที่ บ้านตลาดโนนตาเถร -    หมู่ที่ 9 ถนน -      ตำบล โนนตาเถร   อำเภอ โนนแดง   จังหวัด   นคราชสีมา
       ชื่อหัวหน้า กศน.ตำบล               นายสุรสีห์ เสนใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 082 1517679    หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ กศน.อำเภอโนนแดง ถนนเจนจบทิศ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
       
 รายชื่อคณะกรรมการ กศน.ตำบล
        1. นายอริญชัย พลอยบ้านแพ้ว       ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
        2. นายทูน โมรานอก                     ตำแหน่ง กรรมการ
        3. นางเพ็ญศรี ชัยชนะ                  ตำแหน่ง กรรมการ
        4. นายภาคภูมิ ชัยชนะ                  ตำแหน่ง กรรมการ
        5. นายอาทิตย์ ทองดีนอก ตำแหน่ง กรรมการ
        6. นายสถาพร การบรรจง                ตำแหน่ง กรรมการ
        7. นายสุรสีห์ เสนใหม่                   ตำแหน่ง เลขานุการ
          ชื่ออาสาสมัคร กศน.
        1. นายสมพงษ์ จำนงค์นอก
        2. นายนิมิต บุญภักดี
        3. นางทรัพย์ ล้อมกลาง
        4. นางสาวภัทรานุช โม้มกลาง
        5. นายอาทิตย์ ทองดีนอก
 
 
          
 
 สภาพทั่วไป
 
 
                ตำบลโนนตาเถรมีลักษณะเป็นที่ราบ ลาดเทไม่สม่ำเสมอ ไม่มีลำน้ำไหลผ่าน พื้นที่โดยทั่วไปทำการเกษตรทำนาปลูกข้าวเป็นส่วนมากได้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลัก
             อาณาเขตตำบล
                ทิศเหนือ ติดกับตำบลดอนตาหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
                ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
                ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนยาวใหญ่ อ. โนนแดง  จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. คูขาด อ.คง  จ.นครราชสีมา
 
    
 
 
             อาชีพ
                อาชีพหลัก ทำนา
 
                อาชีพเสริม ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป
             สถานที่สำคัญ
                1. วัด 5 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
                2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
                3. โรงเรียน   ประถมศึกษา 2 แห่ง
4. โรงเรียนมัธยม (ขยายโอกาส) 1 แห่ง
                5. กศน.ตำบล 1 แห่ง
               
 
              การคมนาคม สาธารณูปโภค
                เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล เดินทางเข้าสู่ตำบลได้โดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ ระยะทางจาก จ.นครราชสีมาถึงบ้านสำโรงเหนือ ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง มีระยะทาง 75 ก.ม. และมีเส้นทางสายหลักในตำบลเป็นถนนลาดยาง (รพช.) สายบ้านโนนตาเถร ถึง บ้านโคกหนองแวง
 
             สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
                1. โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง
                2.ระบบประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง
                3. มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
 
            ผู้นำหมู่บ้าน
1. นายทูน โมรานอก                        ผู้ใหญ่บ้านโนนตาเถร                     หมู่ที่ 1
2. นายสำราญ ชัยชนะ                     ผู้ใหญ่บ้านโคกหนองแวง                 หมู่ที่ 2
3. นายภาคภูมิ ชัยชนะ                  ผู้ใหญ่บ้าน โกรก                         หมู่ที่ 3
4. นายปริญญา ชิณวงษ์                    ผู้ใหญ่บ้านโนนไพรวัลย์                  หมู่ที่ 4
5. นายสุดใจ การนอก                       ผู้ใหญ่บ้านท่าวัด                               หมู่ที่ 5
6. นายชัย ขำตาเถร                            ผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง                       หมู่ที่ 6
7. นายกนก อุตรัตน์                          ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่                           หมู่ที่ 7
8. นายสนิท ทองดีนอก                   ผู้ใหญ่บ้านโสกแซง                            หมู่ที่ 8
9. นางเฉลิม คงสนิทพะเนา            ผู้ใหญ่บ้านตลาดโนนตาเถร              หมู่ที่ 9
10. นายประจวบ ทองดีนอก           ผู้ใหญ่บ้านโนนน้อยพัฒนา              หมู่ที่ 10
11. นายอริญชัย พลอยบ้านแพ้ว     กำนันตำบลโนนตาเถร บ้านโคกใหญ่    หมู่ที่ 11
12. นายตะวัน เหลาเจริญ                                ผู้ใหญ่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา         หมู่ที่ 12
 
 เขตการปกครอง
              จำนวนประชากรทั้งหมดของตำบล   ทั้งหมด 3,937คน ชาย 1,915คน หญิง 2,022คน
              จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน จำนวนประชากรรายหมู่บ้านจำแนกเป็น
  หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร จำนวนครัวเรือน 80 หลัง  ประชากรทั้งหมด 351 คน ชาย 160 คน หญิง 191คน
  หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวงจำนวนครัวเรือน 74  ประชากรทั้งหมด 332 คน ชาย 164 คน หญิง 168 คน
    หมู่ที่ 3 บ้านโกรก จำนวนครัวเรือน 110 หลัง ประชากรทั้งหมด 500  คน   ชาย  245 คน    หญิง  255 คน
    หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์  จำนวนครัวเรือน 25 หลัง ประชากรทั้งหมด  83 คน   ชาย 41 คน หญิง 42 คน
    หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด  จำนวนครัวเรือน 62 หลัง ประชากรทั้งหมด  326   คน   ชาย 157 คน หญิง 1 69 คน
    หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง จำนวนครัวเรือน 128 หลัง  ประชากรทั้งหมด 588 คนชาย 292 คน หญิง 296 คน
    หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ จำนวนครัวเรือน 95 หลัง ประชากรทั้งหมด 436 คน ชาย 210 คน หญิง 226 คน
    หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง จำนวนครัวเรือน 46 หลัง ประชากรทั้งหมด 162 คน ชาย 79  คน หญิง 83   คน
    หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร จำนวนครัวเรือน128 ประชากรทั้งหมด 335 คน ชาย 153 คนหญิง 182 คน
   หมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย จำนวนครัวเรือน 41 หลัง ประชากรทั้งหมด 193 คน ชาย 111 คน หญิง 82 คน
    หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่จำนวนครัวเรือน 85 ประชากรทั้งหมด  450 คน ชาย 222 คน  หญิง 228 คน
   หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณจำนวนครัวเรือน 40 ประชากรทั้งหมด 181คน ชาย 81 คน  หญิง 100   คน
 
 
การประกอบอาชีพในตำบล
ประกอบอาชีพโดยทำนาเป็นหลัก รองลงมาคือเลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพอื่น ๆ เช่น รับจ้างทั่วไป ทอผ้าและรับราชการ
 เส้นทางการคมนาคม
เดินทางโดยรถยนต์เส้นทางถนนรพช.สายบ้านสำพะเนียง-บ้านสำโรงเหนือ ระยะทางห่างจากอำเภอโนนแดงประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 8 กิโลเมตร
แหล่งเรียนรู้ในตำบล
                1. กศน.ตำบลโนนตาเถรเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือห้องเรียนของ กศน.อำเภอ ซึ่งตั้งอยู่ในระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน จัดการศึกษาทุกรูปแบบของ กศน. โดยมีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา   สืบค้นข้อมูล หนังสือแบบเรียน ไว้บริการกับประชาชนทั่วไป


เข้าชม : 1261
 
กศน.ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 082-151-7679 E-mail : kendolity
@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin