[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

 

 

 

 

 

ประวัติตำบลหินดาด

ข้อมูลพื้นฐานตำบลหินดาด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

 

   1.สภาพทั่วไป
                ประวัติความเป็นมา
ตำบลหินดาด แยกออกมาจากตำบลตะเคียน ในปี พ.ศ. 2512 มี 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านหินดาด  หมู่ 2 บ้านท่าขี้เหล็ก  หมู่ 3 บ้านห้วยจรเข้  หมู่ 4 บ้านปราสาท  หมู่ 5 บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 6 บ้านค่ายทะยิง หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ 9 บ้านซับพลู หมู่ 10 บ้านหนองกราดน้อย หมุ่ 11 บ้านป่ารังงาม หมู่ 12 บ้านหนองใหญ่ โดยมีนายหล่า พลฤทธิ์  ผู้ใหญ่บ้านป่ารังงาม เป็นกำนันคนแรก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

 ตำบลหินดาด   แยกออกมาจากตำบลตะเคียน  ในปี  พ..2512 


 

 

 

 

 

 

  มี 12   หมู่บ้าน    คือ หมู่ 1 บ้านหินดาด     หมู่  บ้านท่าขี้เหล็ก  หมู่  บ้านห้วยจรเข้   หมู่  4 บ้านปราสาท  หมู่   บ้านกุดนางทอหูก   หมู่  6   บ้านค่ายทะยิง   หมู่  บ้านทุ่งสว่าง    หมู่  บ้านโนนขี้ตุ่น     หมู่  9 บ้านซับพลู   หมู่ 10 บ้านหนองกราดน้อย   หมู่ 11  บ้านป่ารังงาม   หมู่ 12  บ้านหนองใหญ่  โดยมีนายหล่า  พลฤทธิ์   ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านป่ารังงาม  เป็นกำนันคนแรก  ตั่งแต่     พ..2512 – 2517  กำนันคนที่  คือ  นายลับ  ยศสันเทียะ  ตั้งแต่  พ..  2517 – 2531   และได้ตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก  หมู่บ้าน      คือ   บ้านศรีบุญเรือง, บ้านหินเพลิง, บ้านนาตาหน, บ้านซับยาง, บ้านน้อยพัฒนา, บ้านห้วยบง, บ้านศิลาร่วม  และในปี พ.. 2526   ได้จัดตั้งตำบลห้วยบง    โดยมี  9   หมู่บ้านของตำบลหินดาด  ไปอยู่ตำบลห้วยบง  คือ  บ้านซับพลู, บ้านหนองกราดน้อย, บ้านป่ารังงาม, บ้านหนองใหญ่, บ้านหินเพลิง, บ้านซับยาง, บ้านน้อยพัฒนา, บ้านห้วยบง,   บ้านศิลาร่วม    กำนันคนที่  3  คือ  นายถนอม  นามโคตรศรี  ตั้งแต่  พ..2531 - ปัจจุบันตำบลหินดาด ได้จัดตั้ง เป็นองค์กรการบริหารส่วนตำบลหินดาด  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 ขณะนั้นมี  13  หมู่บ้าน  คือ   หมู่ที่ บ้านหินดาด, หมู่  บ้านท่าขี้เหล็กหมู่ 3 บ้านห้วยจรเข้, หมู่  4 บ้านปราสาท, หมู่  บ้านกุดนางทอหูก,  หมู่ 6 บ้านค่ายทะยิง, หมู่  บ้านทุ่งสว่าง, หมู่ 8 บ้านศรีบุญเรือง, หมู่  บ้านโนนขี้ตุ่น, หมู่ 10  บ้านนาตาหน,    หมู่ 11 บ้านโคกกะพี้ทอง, หมู่ 12 บ้านโคกสามัคคี, หมู่ 13 บ้านหินดาดตะวันออกต่อมาในปี2540  ได้จัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 14 บ้านปราสาทใต้, หมู่ 15 บ้านร่วมใจ    ในปี 2541  ได้จัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก  1 หมู่บ้าน  คือ หมู่ 16 บ้านพูนทอง   ในปี  2542 ได้จัดตั้งเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือ  หมู่ 17 บ้านหินดาดเหนือ  และในปี 2543 ได้จัดตั้งอีก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 18 บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรืองและในปี   2544-2545    ได้จัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก  2   หมู่  คือ  หมู่ 19    บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก, หมู่ 20 บ้านท่าขี้เหล็ก 2 และในปี 2545-2548   ได้จัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  21 บ้านกุด-พญา,หมู่ที่ 22 บ้านปราสาททอง และในปี พ.ศ.2550 ได้จัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน คือ  บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 และบ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 24

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1                     ที่ตั้ง

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ตำบลหินดาด    ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช    อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอด่านขุนทด อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  22  กิโลเมตร   ตามถนนสาย ด่านขุนทด ลำนารายณ์    มีอาณาเขตติดต่อกับ

                               

                                ทิศเหนือ           ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า          อำเภอด่านขุนทด

                                ทิศใต้              ติดต่อกับ ตำบลวังโรงใหญ่     อำเภอสีคิ้ว

                                ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลตะเคียน        อำเภอด่านขุนทด

                                ทศตะวนตก       ติดต่อกับ   ตำบลห้วยบง         อำเภอด่านขุนทด

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อที่  ตำบลหินดาด  มีเนื้อที่ประมาณ  207.44  ตารางกิโลเมตร  (

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3        ลักษณะภูมิประเทศ

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

มีลักษณะประเทศเป็นที่ราบสูง  พื้นที่ทางกายภาพและธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นที่สูงคล้ายเนินเขา  ขนาดเล็ก  พื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นหินชั้น  ชั้นล่างเป็นหินทรายแดง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม,  เลี้ยงสัตว์ปลูกพริก, ปลูกมันปะหลัง, ปลูกข้าวโพด, ปลูกอ้อย, และทำนา สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนและแห้งแล้ง

     

1.4      จำนวนหมู่บ้าน  

 ตำบลหินดาด มีหมูบ้านจำนวน  24  หมู่บ้าน คือ

- หมู่ที่ บ้านหินดาด                             - หมู่ที่ บ้านท่าขี้เหล็ก

- หมู่ที่ บ้านห้วยจรเข้                           - หมู่ที่ บ้านปราสาท

- หมู่ที่ บ้านกุดนางทอหูก                      - หมู่ที่ บ้านค่ายทะยิง

- หมู่ที่ บ้านทุ่งสว่าง                            - หมู่ที่ บ้านศรีบุญเรือง

- หมู่ที่ บ้าสนโนนขี้ตุ่น                         - หมู่ที่ 10  บ้านนาตาหน

- หมู่ที่ 11  บ้านโคกกะพี้ทอง                    - หมู่ที่ 12  บ้านโคกสามัคคี

- หมู่ที่ 13  บ้านหินดาดตะวันออก               - หมู่ที่ 14  บ้านปราสาทใต้

- หมู่ที่ 15  บ้านรวมใจ                             - หมู่ที่ 16  บ้านพูนทอง

- หมู่ที่ 17  บ้านหินดาดเหนือ                     - หมู่ที่ 18  บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง

- หมู่ที่ 19  บ้าสนห้วยจระเข้ตะวันออก          - หมู่ที่ 20  บ้านท่าขี้เหล็ก 2

                   - หมู่ที่ 21  บ้านกุดพญา                           - หมู่ที่ 22  บ้านปราสาททอง

                   - หมู่ที่ 23 บ้านโคกพัฒนา                        - หมู่ที่ 24 บ้านหนองยารักษ์

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5       จำนวนประชากร

 

 

 

 

 

 
 
 

 

        ตำบลหินดาด  มีประชากรทั้งสิ้น  13,416  คน  แยกเป็นชาย  6,697  คน  หญิง  6,683  คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.สภาพทางเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2.1 อาชีพ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร   ทำนา  ทำไร่เลี้ยงสัตว์และรับจ้าง  ทั่วไป

 

                2.2 หน่วยธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

                                1. ปั้มน้ำมันและก๊าช                       11    แห่ง

                                2. โรงสีข้าว                                  34   แห่ง

                                3. โรงงานอุตสาหกรรม                      1   แห่ง

                                4.  ร้านค้า                                   147   แห่ง

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.สภาพทางสังคม

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                3.1 การศึกษา

 

 

 

 

 

 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   มีจำนวน  2  แห่ง     คือ

                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) บ้านท่าขี้เหล็ก       ตั้งอยู่หมู่  2    บ้านท่าขี้เหล็ก

                                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจระเข้                               ตั้งอยู่หมู่  3    บ้านรวมใจ

 2. โรงเรียนประถมศึกษา    มีจำนวน   แห่ง  คือ

                                - โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก                                           ตั้งอยู่ที่หมู่  บ้านท่าขี้เหล็ก

              -โรงเรียนบ้านปราสาท                                              ตั้งอยู่ที่หมู่  4  บ้านปราสาท

                       -โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก                                        ตั้งอยู่ที่หมู่  5  บ้านกุดนางทอหูก

                       -โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง                                             ตั้งอยู่ที่หมู่  6  บ้านค่ายทะยิง

                      -โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง                                                ตั้งอยู่ที่หมู่  7  บ้านทุ่งสว่าง

                      -โรงเรียนบ้านหินดาด                                                 ตั้งอยู่ที่หมู่  17  บ้านหินดาด

                      -โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ (ขยายโอกาส)                           ตั้งอยู่ที่หมู่  19 บ้านห้วยจระเข้ตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา          มีจำนวน  แห่ง คือ

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                -โรงเรียนปราสาทวิทยาคม     ตั้งอยู่ที่หมู่ 14  บ้านปราสาทใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                - วัด มีจำนวน 11  แห่ง สำนักสงฆ์     มีจำนวน 4  แห่ง

 

                                1. วัดบ้านหินดาด                             ตั้งอยู่ที่หมู่  บ้านหินดาด

                                2. สำนักสงฆ์คงศิราราม                     ตั้งอยู่ที่หมู่  บ้านหินดาด

                                3. วัดบ้านท่าขี้เหล็ก                          ตั้งอยู่ที่หมู่  บ้านท่าขี้เหล็ก

                                4. วัดห้วยจรเข้                                 ตั้งอยู่ที่หมู่  บ้านห้วยจรเข้

                                5. วัดกุดนางทอหูก                           ตั้งอยู่ที่หมู่  บ้านกุดนางทอหูก

             6. วัดค่ายทะยิง                                 ตั้งอยู่ที่หมู่  บ้านค่ายทะยิง

             7.สำนักสงฆ์ทุ่งสว่าง                          ตั้งอยู่ที่หมู่  บ้านทุ่งสว่าง

                                8. สำนักสงฆ์ศรีบุญเรือง                     ตั้งอยู่ที่หมู่  8   บ้านศรีบุญเรือง

                                9. สำนักสงฆ์โนนขี้ตุ่น                       ตั้งอยู่ที่หมู่  9   บ้านโนนขี้ตุ่น

                              10. สำนักสงฆ์นาตาหน                        ตั้งอยู่ที่หมู่ 10   บ้านนาตาหน

            11. สำนักสงฆ์โคกสามัคคี                    ตั้งอยู่ที่หมู่ 11  บ้านโคกสามัคคี

            12.วัดปราสาท                                   ตั้งอยู่ที่หมู่ 14  บ้านปราสาทใต้

               

3.3 การสาธารณสุข

                                - สถานีอนามัยประจำตำบล  มีจำนวน 2 แห่ง คือ      

                        1. สถานีอนามัยหินดาด     ตั้งอยู่ที่หมู่             1  บ้านหินดาด

                        2. สถานีอนามัยห้วยจรเข้   ตั้งอยู่ที่หมู่             3  บ้านห้วยจรเข้

                               - อัตราการมีส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                - ตู้ยามตำรวจประจำตำบล  จำนวน 12 แห่ง  ได้แก่

 

 

 

 

 

 

                                ตู้ยามหมู่ที่  1  บ้านหินดาด             จำนวน  1  แห่ง

ตู้ยามหมู่ที่  1  บ้านปราสาทใต้       จำนวน  1  แห่ง

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การบริการพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                4.1 การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคม จำนวน12 สาย คือ

 

- ถนนทางหลวงจังหวัด    1   สาย

-ถนนทางหลวงแผ่นดิน    1    สาย

-ทางหลวงชนบท                 3    สาย

-ทางหลวง อบจ.                  2    สาย                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 การโทรคมนาคม

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

- มีโทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน   คือ  บ้านปราสาท   และบ้านปราสาทใต้, บ้านหินดาด    และมีตู้โทรศัพท์  สาธารณะประจำหมูบ้าน จำนวน  ตู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 การไฟฟ้า

 

 

 

 
 
 

 

ตำบลหินดาด  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน   แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน  เพราะเป็นบ้านสร้างใหม่และอยู่ห่างไกลจาก หมู่บ้านเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 -   ลำน้ำ ,ลำห้วย  8  สาย  คือ                                 

4.5 แหล่งนำที่สร้างขึ้น

                                - ฝาย               มีจำนวน   7   แห่ง

                                - บ่อน้ำตื้น      มีจำนวน   31   แห่ง

                                - สระน้ำ         มีจำนวน  25   แห่ง

                                - คลอง           มีจำนวน   8    แห่ง

                                -บ่อบาดาล     มีจำนวน   8    แห่ง

                                -อ่างเก็บน้ำ    มีจำนวน   5    แห่ง

-เหมือง          มีจำนวน   3    แห่ง

                               -หนอง  บึง    มีจำนวน   4    แห่ง

5. ข้อมูลอื่นๆ

                                5.ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                - ดิน       สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายข้างล่างเป็นหินชั้น ชั้นล่างเป็นหินทรายแดง

                                -น้ำ         มีลำน้ำสายใหญ่ๆ 5 สาย

                                -ป่าไม้    มีป่าสาธารณะและป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้น

5.2.1                     มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน                                                                1              รุ่น

-  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                                     1              รุ่น

-  กลุ่มสตรีแม่บ้าน                                                             1              รุ่น

-กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดตำบลหินดาด                           1              แห่ง

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                ตำบลหินดาดมีศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาหลายด้าน  คือ

 

 

 

 

 

 

1.             การคมนาคม  อยู่ติดกับถนนสายด่านขุนทด-ลำนารายณ์ ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านในการ

เดินทางไปสู่ภาคกลาง ภาคเหนือ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ และการคมนาคมภายในตำบล จะมีถนนลาดยาง(รพช) สายหลักอยู่ สาย และถนนลูกรัง  3 สาย เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสามารถเดินทางได้โดยสะดวก

2.             ผลผลิต  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งเอื้ออำนวยต่อ

อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การทำนาข้าว การทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด

-                   ข้าวปลูกมากใน  หมู่ 2,3,4,5,6,7,10,11,14,16,17,18,21,22

-                   มันสำปะหลังปลูกมากใน หมู่ 2,5,6,10,17,21

-                   ข้าวโพดปลูกมากใน หมู่ 2,6,10,12,14,15,16,17,18,21

-                   อ้อยปลูกมากใน  หมู่  1,5,9,10,13,14,17,18,21,22

3.             อุตสาหกรรม  ประชาชนในตำบลบางหมู่บ้าน ได้ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อ

รายได้ด้วยการตีหินทรายแดงที่มีอยู่ตามบ่อหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งใช้ในการตกแต่ง อาคารบ้านเรือนและการจัดสวน

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

1

นายประหัส  เลิศกิจลักษณ์

กำนันตำบลหินดาด

4

2

นายเหรียญ  หาญสูงเนิน

ผู้ใหญ่บ้านหินดาด

1

3

นายสินลา  ดีจันทึก

ผู้ใหญ่บ้านท่าขี้เหล็ก

2

4

 นายประคอง  ภูมิโคกรักษ์

ผู้ใหญ่บ้านห้วยจรเข้

3

5

นายต๋อย  เตือนจันทึก

ผู้ใหญ่บ้านกุดนางทอหูก

5

6

นายแผน  สิทธิ์ขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านค่ายทะยิง

6

7

นายน้อย กึมขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสว่าง

7

8

นายสง่า  มนขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านศรีบุญเรือง

8

9

นายเต๋า  แซ่ตัง

ผู้ใหญ่บ้านโนนขี้ตุ่น

9

10

นายบุญช่วย จันลั่น

ผู้ใหญ่บ้านนาตาหน

10

11

นายสังเวียน  มามขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านโคกกระพี้ทอง

11

12

นายแดง  ภูมิโคกรักษ์

ผู้ใหญ่บ้านโคกสามัคคี

12

13

นายสมาน  คบขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านหินดาดตะวันออก

13

14

นายเพิ่ม  แดดจันทึก

ผู้ใหญ่บ้านปราสาทใต้

14

15

นายชาตรี  กาศขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านรวมใจ

15

16

นายบุญส่ง  เมียบขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านพูนทอง

16

17

นายสุเทพ  ชุมแสง

ผู้ใหญ่บ้านหินดาดเหนือ

17

18

นายบุญลือ  ก่อมขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง

18

19

นายสำราญ  เกงขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก

19

20

นายเด่นชัย  มูกขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านท่าขี้เหล็ก 2

20

21

นายสามารถ  ถึงจันทึก

ผู้ใหญ่บ้านกุดพญา

21

22

นายสุพัฒน์  ภูมิโคกรักษ์

ผู้ใหญ่บ้านปราสาททอง

22

23

นายเที่ยง  แมมขุนทด

ผู้ใหญ่บ้านนาโคกพัฒนา

23

24

นายสงคราม  อ่อนตา

ผู้ใหญ่บ้านหนองยารักษ์

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129,656 ไร่)

รายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

 อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

1

นายสมพงษ์  เช่นขุนทด

นายก อบต.

-

2

นายพีระ พงษ์สุวรรณ

รองนายก อบต.

-

3

นายวิชาญ  ก่อมขุนทด

รองนายก อบต.

-

4

นางสาวรัตนา  เมยขุนทด

เลขาฯนายก อบต.

-

5

นายสุรเชษฐ์  มอมขุนทด

ประธานสภา อบต.

-

6

นายสุระชาติ  กึมขุนทด

รองประธานสภา อบต.

-

7

นายรัชต  บัดสูงเนิน

เลขานุการสภา อบต.

-

8

นายเจน  เมยขุนทด

สมาชิก อบต.

1

9

นางเรณู  แมมขุนทด

สมาชิก อบต.

1

10

นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน

สมาชิก อบต.

2

11

นายโชคทวี  เบ้าขุนทด

สมาชิก อบต.

2

12

นายอนันต์  เพ็ชรขุนทด

สมาชิก อบต.

3

13

นายวสันต์  รังสุวรรณ

สมาชิก อบต.

3

14

นางลลิตภัทร  กิจขุนทด

สมาชิก อบต.

4

15

นายมนัส  เตียนขุนทด

สมาชิก อบต.

5

16

นายสมนึก สะแกกลาง

สมาชิก อบต.

5

17

นายแหล่  มำขุนทด

สมาชิก อบต.

6

18

นายกฤษณะ  กรวยสูงเนิน

สมาชิก อบต.

7

19

นายสุพจน์  ทำขุนทด

สมาชิก อบต.

7

20

นายเสรี  ชาจันทึก

สมาชิก อบต.

8

21

นายเรืองยศ  เทพปัชฌาย์

สมาชิก อบต.

8

22

นายสมบูรณ์  พลสว่าง

สมาชิก อบต.

9

23

นายประเสริฐ  หัดขุนทด

สมาชิก อบต.

9

24

นายชำนาญ  บำสันเทียะ

สมาชิก อบต.

10

25

นายบุญชู  จันลั่น

สมาชิก อบต.

10

26

นายถวิล  มืมขุนทด

สมาชิก อบต.

11

27

นายประคอง  ดอกสันเทียะ

สมาชิก อบต.

11

ลำดับที่

 

ชื่อ-สกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

นายกุศล  แถมกระโทก

สมาชิก อบต.

12

29

นายศรีเวียง  แดดขุนทด

สมาชิก อบต.

12

30

นายสมบัติ  วงศ์ศร

สมาชิก อบต.

13

31

นายวินัย  แดดจันทึก

สมาชิก อบต.

13

32

นายคมกริช  เปสันเทียะ

สมาชิก อบต.

14

33

นายไกรศร ธงสันเทียะ

สมาชิก อบต.

14

34

นายนิกร  ก้านขุนทด

สมาชิก อบต.

15

35

นายธีรยุทธ  เกิมขุนทด

สมาชิก อบต.

15

36

นายกำพล  มักขุนทด

สมาชิก อบต.

16

37

นายจำปา  เจิมสูงเนิน

สมาชิก อบต.

16

38

นายแสงอุทัย  ทนขุนทด

สมาชิก อบต.

17

39

นายลำปาง  กรินสูงเนิน

สมาชิก อบต.

17

40

นายอุทัย  ประทุมถิ่น

สมาชิก อบต.

18

41

นายทวีโชค  ซอสูงเนิน

สมาชิก อบต.

18

42

นายประสิทธิ์  มวบขุนทด

สมาชิก อบต.

19

43

นายนิยม  พันธุชิน

สมาชิก อบต.

19

44

นายวิเชียร  เจิมสูงเนิน

สมาชิก อบต.

20

45

นายสุครีพ  เมยขุนทด

สมาชิก อบต.

21

46

นายอดุล  เตือนจันทึก

สมาชิก อบต.

21

47

นายสำรวย  ภูมิโคกรักษ์

สมาชิก อบต.

22

48

นายสมาน  กุมขุนทด

สมาชิก อบต.

22

49

นายถาวร  ถึงจันทึก

สมาชิก อบต.

23

50

นายนาถ เตียนจันทึก

สมาชิก อบต.

23

51

นายประทวน  สองสูงเนิน

สมาชิก อบต.

24

52

นายวสันต์  สมขุนทด

สมาชิก อบต.

24

 

 


 

 

 

 

 

 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน

ลักษณะเด่น/ประวัติ(ถ้ามี)

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

เบอร์โทร

1

วัดบ้านหินดาด

-

-

-

1

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

2

โรงเรียนบ้านหินดาด

-

-

-

1

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

3

สถานีอนามัยบ้านหินดาด

-

-

-

1

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

4

วัดท่าขี้เหล็ก

-

-

-

2

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก

 

 

 

 

 

-

-

-

2

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขี้เหล็ก

-

-

-

2

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

7

วัดห้วยจรเข้

-

-

-

3

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

8

โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้

-

-

-

3

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้

-

-

-

3

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

10

วัดบ้านปราสาท

-

-

-

4

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

11

โรงเรียนบ้านปราสาท

-

-

-

4

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

12

วัดกุดนางทอหูก

-

-

-

5

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

13

โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก

-

-

-

5

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

14

วัดบ้านค่ายทะยิง

-

-

-

6

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

15

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง

-

-

-

6

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

16

วัดบ้านทุ่งสว่าง

-

-

-

7

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

17

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

-

-

-

7

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

18

วัดป่าศรีบุญเรือง

-

-

-

8

หินดาด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

-

 


 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 2511
 
กศน.ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 089-5830265 E-mail : ksn_tumbonhindat@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin